De Inspectie onderzocht in 2019 twee terroristenafdelingen (TA’s). Afgelopen jaar bezocht de Inspectie de inmiddels drie TA’s. Conclusie is dat partijen beter samenwerken. Maar de mogelijkheden om te zorgen voor veilige re-integratie van gedetineerden van wie het Nederlanderschap is afgenomen, zijn beperkt.

De partijen - Dienst Justitiële Inrichtingen, Reclassering Nederland, Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie en gemeenten - hebben sinds het vorige inspectieonderzoek verschillende maatregelen genomen die de taakuitvoering hebben verbeterd. Partijen hebben regelmatig contact met elkaar, weten wat ze aan elkaar hebben en zijn tevreden over de samenwerking. Wel ziet de Inspectie nog aandachtspunten in het gebruik van de VERA-2R (Violent Extremism Risk Assesment, Revised) en de toerusting van het personeel.

Inschatting risico gewelddadig extremisme
Bij een TA-gedetineerde is het belangrijk dat goed wordt ingeschat hoe groot het risico is op gewelddadig extremisme. Een hulpmiddel hierbij is de VERA-2R, dat helpt om het risicoprofiel van een TA-gedetineerde te bepalen. In 2019 werd dit vaak te laat aangeleverd door de reclassering. Dit is nu sterk verbeterd. Toch blijven er knelpunten in de volledigheid en de actualiteit van de geleverde informatie. Ook gaan de drie PI’s er verschillend mee om. PI De Schie en PI Zwolle laten de VERA-2R invullen door de reclassering. PI Vught stelt die soms zelf op. Hierin ziet de Inspectie JenV een risico omdat professionele distantie ten opzichte van de gedetineerde kan ontbreken.

Functieprofiel personeel
TA-medewerkers zijn zeer betrokken bij hun werk, bleek zowel in 2019 als nu. Zo verdiepen zij zichzelf in radicalisering, soms in hun eigen tijd. De PI’s bieden ook opleidingen aan, specifiek gericht op de TA. De Inspectie JenV vindt het belangrijk dat TA-medewerkers goed zijn toegerust voor hun werk, ook als zij net beginnen. Dan moet iemand goed weten waar die aan moet voldoen, via een duidelijk omschreven functieprofiel. Dat profiel is er nog steeds niet. Daarmee is nog steeds geen antwoord op de vraag wanneer een medewerker voldoende is opgeleid.

Re-integratie gedetineerden ernstig beperkt
Een groot gedeelte van de TA-gevangenen heeft een dubbele nationaliteit. Iemand die is veroordeeld voor een terroristisch misdrijf, kan het Nederlanderschap verliezen en daarmee het recht om na detentie in Nederland te blijven. Hierdoor worden de mogelijkheden en inzet van ketenpartners voor re-integratie van deze gedetineerden ernstig beperkt. TA-gedetineerden lijken in zulke gevallen minder bereid mee te werken aan begeleiding. Het risico bestaat dat zij zich na hun gevangenschap (nog) minder verbonden voelen met Nederland. Uitzetting naar het herkomstland is echter niet altijd mogelijk. Als ze hier blijven zonder recht op sociale voorzieningen en zonder begeleiding, kunnen deze ex-gedetineerden in de illegaliteit belanden. Een onwenselijke ontwikkeling die mogelijk de veiligheid van de samenleving niet ten goede komt, vindt de Inspectie JenV.

Rapport Vervolgonderzoek naar de terroristenafdelingen in Nederland

Bron: www.inspectie-jenv.nl

Laatste nieuws