Op 1 juli 2022 gaat de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC). Het is de opvolger van het Multidisciplinaire Interventieteam (MIT).

Dat schrijft Minister Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) in een brief aan de Tweede Kamer. De afgelopen tijd is getracht via het Multidisciplinaire Interventieteam (MIT) vorm te geven aan een gecombineerde inzet van de politie, de Douane, de Belastingdienst, de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, de Koninklijke Marechaussee en andere operationele onderdelen van het ministerie van Defensie en het openbaar ministerie om ondermijnende criminaliteit aan te pakken.

De minister heeft uit o.a. gesprekken met diverse betrokken instanties afgeleid dat de samenwerking nog niet goed van de grond is gekomen en dat deze veelal is blijven hangen op het maken van afspraken over structuren, governance, verdeling van fte en financiële middelen. De minister wil nu meer vaart achter de samenwerking zetten en vindt het noodzakelijk nu over te gaan naar een constructiever model met gerichte operationele focus van de samenwerking.

In de eerste plaats is bundeling van informatie, inzicht, kennis en expertise nodig. Het is een uitdaging om dit juridisch zorgvuldig te regelen en dat vergt nog enige tijd. Voor een deel is het mogelijk op basis van een convenant en privacy protocol. Er wordt op dit moment gewerkt aan de contouren voor een wettelijke regeling.

Daarnaast is het volgens de minister zaak om 'nieuwe manieren om te verstoren te ontwikkelen en te toetsen. Waarbij interventies worden ontwikkeld die kunnen worden ingezet naast de “klassieke” instrumenten, strafrechtelijke, fiscaalrechtelijke en bestuursrechtelijke acties. Het samenwerkingsverband wordt gezien als een platform waarop dit vorm kan worden gegeven.'

Operationele focus

De betrokken organisaties en gezagen hebben een aanpassing voorgesteld en er is gedefinieerd wat de focus de komende achttien maanden is, op welke onderwerpen wordt ingezet en wat de beoogde resultaten zijn. Die focus behelst: het ontvlechten van de (financiële) verwevenheid van onder en bovenwereld door met gerichte interventies te belemmeren dat de maatschappelijke infrastructuur wordt misbruikt voor criminele doeleinden. Daarbinnen richt het zich op het bestrijden van misbruik van Nederland als handelsland voor criminele waarde verplaatsingen en het verstoren van criminele bedrijfsprocessen. Hierbij wordt gefocust op vier onderwerpen: Trade Based Money Laundering (TBML2), Financiële dienstverleners, logistieke dienstverleners rondom de Nederlandse knooppunten en de aanpak van corruptie en geweld. Er is uitgewerkt hoe dit zo georganiseerd wordt dat er snel tot effectieve inzet wordt gekomen en helder is wat er vanuit het samenwerkingsverband gebeurt en wat vanuit de moederorganisaties.

Het samenwerkingsverband gaat vanaf 1 juli 2022 verder als de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC). De NSOC gaat een operationele versnellingsperiode in van achttien maanden vanaf de zomer.

 

Bron: brief van de Minster van VenJ van 25 mei 2022

Laatste nieuws