Banken moeten meer doen om discriminatie van hun klanten tegen te gaan. Dat schrijft De Nederlandsche Bank (DNB) in een op 27 mei 2024 gepubliceerd onderzoek naar maatregelen die banken nemen om discriminatie bij naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) tegen te gaan.

DNB ontvangt signalen dat burgers in hun interacties met banken discriminatie ervaren. Vaak heeft deze ervaren discriminatie betrekking op klant- en transactieonderzoek, waartoe banken verplicht zijn uit hoofde van de Wwft. Ruim de helft van de bevraagde banken zegt helemaal geen discriminatieklachten te ontvangen. Het lijkt er echter op dat er meer discriminatie wordt ervaren dan dat er bij banken gemeld wordt, wat lijkt te duiden op een beperkte meldingsbereidheid onder klanten. Banken lijken discriminatie vooral te zien als risico op (categorale) uitsluiting van klanten van het financiƫle bestel; minder als het risico op achtergesteld of anders behandeld worden. Banken hebben vaak wel maatregelen genomen ter voorkoming van discriminatie, maar deze zijn nog niet concreet of gericht genoeg. Bovendien is anti-discriminatiebeleid vaak gericht op de eigen werkvloer en niet op het contact met de klant. Op basis van deze bevindingen concludeert DNB dat er verbetering nodig is in de maatregelen die banken nemen in het tegengaan van discriminatie, en doet daartoe de volgende aanbevelingen:

  1. Hanteer een alomvattende definitie van discriminatie, die naast het risico op uitsluiting ook het risico op anders behandeld of achtergesteld worden omvat.
  2. Zet maatregelen in om (ervaren) discriminatie effectief te detecteren, en gebruik die inzichten om de communicatie met klanten te verbeteren teneinde (ervaren) discriminatie tegen te gaan.
  3. Zet meer trainingen in op het gebied van biases en discriminatie, voor alle lagen in de organisatie, en verbreed de scope naar de interactie met de klant.
  4. Ontwikkel gericht beleid op het tegengaan van discriminatie in de relatie tot de klant, en evalueer de werking van dit beleid.
  5. Verduidelijk hoe de three lines of defense concreet bijdragen aan het tegengaan van discriminatie, onder andere middels reviews en onderzoeken.
  6. Stel een integraal beeld op van alle (expliciete) antidiscriminatiemaatregelen.

Rapport: Tegengaan van discriminatie door banken bij de naleving van de Wwft

Bron: www.dnb.nl

Laatste nieuws