Nederlands Juristenblad 27
10 juli 2019
2019/7
Liever advocaten
Over de Divorce Challenge en de plannen voor vernieuwing van de echtscheidingsprocedure
De maatschappelijke kosten van echtscheidingen waarbij ouders jarenlang de strijd met elkaar aanbinden en waarbij de kinderen onnoemelijk veel leed wordt berokkend, zijn te hoog. Sinds 2015 worden er plannen gemaakt voor vernieuwing van de echtscheidingsprocedure. In deze plannen leeft in hoge mate de gedachte dat het goed zou zijn om de rol van advocaten in de echtscheidingsprocedure sterk te verminderen. Deze gedachte berust echter op misvattingen, terwijl de instanties die advocaten zouden moeten vervangen niet geschikt zijn om de schadelijke gevolgen van echtscheidingen te doen verminderen. Dit artikel gaat over de plannen voor de echtscheidingsprocedure, over het ontbreken daarin van een rol voor advocaten en over de vraag wat de rol van hen zou moeten zijn.


Lees het hele artikel in Navigator.

De Handreikingen Kindermishandeling van het Openbaar Ministerie
Onwetenschappelijk en niet kindgericht
De procedures en aanbevelingen die in twee handreikingen van het Openbaar Ministerie ‘Samenwerken bij strafbare kindermishandeling’ en ‘Praten met kinderen bij mogelijk seksueel misbruik’ worden beschreven zijn niet alleen onwetenschappelijk en onpraktisch, maar zelfs onethisch tegenover de kinderen in kwestie. De handreikingen dienen niet het belang van het kind. De auteurs doen daarom een aantal aanbevelingen voor verbetering van de procedures rond het interviewen van kinderen bij vermoedelijk (seksueel) misbruik.


Lees het hele artikel in Navigator.

Naar een geïntegreerde aanpak van huiselijk geweld
Trans-Atlantische inzichten en een Rotterdamse pilot
Huiselijk geweld is een veelvoorkomend probleem met schadelijke gevolgen. Niet alleen strafrechtelijke, maar ook familierechtelijke aspecten kunnen een rol spelen, zoals een echtscheiding en/of een ondertoezichtstelling. In Rotterdam vindt sinds afgelopen najaar een pilot plaats waarbij dit soort zaken, in navolging van integrated domestic violence courts in New York, op een geïntegreerde manier worden behandeld. Men streeft ernaar dat één rechter zich buigt over zowel de strafrechtelijke als de familierechtelijke aspecten. Dit artikel beschrijft de Rotterdamse pilot en een eerste indruk van de ervaringen daarmee tegen de achtergrond van een in 2016 uitgevoerd rechtsvergelijkend en empirisch onderzoek. De Rotterdamse pilot is onder meer interessant, doordat deze deel uitmaakt van een bredere opkomst van maatschappelijk effectieve rechtspraak. Ook hier kan een trans-Atlantische voorloper worden ontwaard, namelijk in de vorm van problem-solving justice. Het artikel beoogt deze ontwikkelingen in de Nederlandse rechtspraak, en in het bijzonder de geïntegreerde aanpak van huiselijkgeweldzaken, in een breder perspectief te plaatsen.


Lees het hele artikel in Navigator.

Franchisewet nu of nooit
Vorig jaar schreef de auteur in dit blad (NJB 2018/1761) over de komende Franchisewet. De Nederlandse Franchisecode (NFC) en het daarop geënte wetsvoorstel van oud-minister Kamp waren vlak voor de haven gezonken. Een reddingsboei was geworpen in de vorm van de opdracht aan de wetgever om te zorgen voor aanvullende wetgeving op het gebied van franchise om de positie van franchisenemers te versterken. Inmiddels is de consultatie over een nieuw conceptwetsvoorstel achter de rug. Op de consultatie is goed georganiseerd gereageerd en dat bevestigde opnieuw dat Nederland is verdeeld in twee kampen. Dat plaatst de wetgever opnieuw voor dilemma’s.


Lees het hele artikel in Navigator.

Eerder verschenen
NJB 26 (2019)
3 juli 2019
NJB 25 (2019)
26 juni 2019
NJB 24 (2019)
18 juni 2019
NJB 23 (2019)
13 juni 2019
NJB 22 (2019)
5 juni 2019