Artikelen van Henry Otgaar

Tijdschrift NJB 27 (2019)
Liever advocaten
Caroline Forder
De maatschappelijke kosten van echtscheidingen waarbij ouders jarenlang de strijd met elkaar aanbinden en waarbij de kinderen onnoemelijk veel leed wordt berokkend, zijn te hoog. Sinds 2015 worden er plannen gemaakt voor vernieuwing van de echtscheidingsprocedure. In deze plannen leeft in hoge mate de gedachte dat het goed zou zijn om de rol van advocaten in de echtscheidingsprocedure sterk te verminderen. Deze gedachte berust echter op misvattingen, terwijl de instanties die advocaten zouden moeten vervangen niet geschikt zijn om de schadelijke gevolgen van echtscheidingen te doen verminderen. Dit artikel gaat over de plannen voor de echtscheidingsprocedure, over het ontbreken daarin van een rol voor advocaten en over de vraag wat de rol van hen zou moeten zijn.


Lees het hele artikel in Navigator.

De Handreikingen Kindermishandeling van het Openbaar Ministerie
Brenda Erens, Corine de Ruiter, Danique van Bragt en Henry Otgaar
De procedures en aanbevelingen die in twee handreikingen van het Openbaar Ministerie ‘Samenwerken bij strafbare kindermishandeling’ en ‘Praten met kinderen bij mogelijk seksueel misbruik’ worden beschreven zijn niet alleen onwetenschappelijk en onpraktisch, maar zelfs onethisch tegenover de kinderen in kwestie. De handreikingen dienen niet het belang van het kind. De auteurs doen daarom een aantal aanbevelingen voor verbetering van de procedures rond het interviewen van kinderen bij vermoedelijk (seksueel) misbruik.


Lees het hele artikel in Navigator.

Naar een geïntegreerde aanpak van huiselijk geweld
Lisa Ansems
Huiselijk geweld is een veelvoorkomend probleem met schadelijke gevolgen. Niet alleen strafrechtelijke, maar ook familierechtelijke aspecten kunnen een rol spelen, zoals een echtscheiding en/of een ondertoezichtstelling. In Rotterdam vindt sinds afgelopen najaar een pilot plaats waarbij dit soort zaken, in navolging van integrated domestic violence courts in New York, op een geïntegreerde manier worden behandeld. Men streeft ernaar dat één rechter zich buigt over zowel de strafrechtelijke als de familierechtelijke aspecten. Dit artikel beschrijft de Rotterdamse pilot en een eerste indruk van de ervaringen daarmee tegen de achtergrond van een in 2016 uitgevoerd rechtsvergelijkend en empirisch onderzoek. De Rotterdamse pilot is onder meer interessant, doordat deze deel uitmaakt van een bredere opkomst van maatschappelijk effectieve rechtspraak. Ook hier kan een trans-Atlantische voorloper worden ontwaard, namelijk in de vorm van problem-solving justice. Het artikel beoogt deze ontwikkelingen in de Nederlandse rechtspraak, en in het bijzonder de geïntegreerde aanpak van huiselijkgeweldzaken, in een breder perspectief te plaatsen.


Lees het hele artikel in Navigator.

Franchisewet nu of nooit
Jurry Teunissen
Vorig jaar schreef de auteur in dit blad (NJB 2018/1761) over de komende Franchisewet. De Nederlandse Franchisecode (NFC) en het daarop geënte wetsvoorstel van oud-minister Kamp waren vlak voor de haven gezonken. Een reddingsboei was geworpen in de vorm van de opdracht aan de wetgever om te zorgen voor aanvullende wetgeving op het gebied van franchise om de positie van franchisenemers te versterken. Inmiddels is de consultatie over een nieuw conceptwetsvoorstel achter de rug. Op de consultatie is goed georganiseerd gereageerd en dat bevestigde opnieuw dat Nederland is verdeeld in twee kampen. Dat plaatst de wetgever opnieuw voor dilemma’s.


Lees het hele artikel in Navigator.

10 juli 2019
Tijdschrift NJB 7 (2017)
De brave rechter
Klaas de Vries
De rechter moet alert zijn om niet te worden meegezogen in de maalstromen van fact free politics, van hyperige mediacampagnes, van gevoelens van niet nader geïdentificeerde boze burgers, van het bijgeloof dat de dingen nu eenmaal zo gaan als ze gaan, door betogen dat de eigenheid van ons land bestaat uit het halen van kroketten uit de muur, in het relativeren van de rechten van de mens. De rechter moet doen wat hem betaamt, en is daardoor met de wet in de hand een gids voor wat in de samenleving betamelijk is. Omdat de tijden roerig zijn en snel veranderen, is aan zijn onafhankelijk oordeel meer dan ooit behoefte.


Lees het hele artikel in Navigator.

De duizend of twee duizend? onschuldigen van Derksen
Harald Merckelbach en Henry Otgaar
De auteur van Onschuldig Vast beweert dat in ons land elk jaar duizend, misschien wel tweeduizend onschuldige burgers achter de tralies verdwijnen. Die breed uitgevente boodschap is gebaseerd op bedenkelijk rekenwerk en een storend gebrek aan prudentie. Ook nogal in het oog springend is dat het boek de Duitse vakliteratuur negeert. De wetenschappelijke analyse van rechtsdwalingen is belangrijk, maar met hysterische statistieken komt ze geen stap verder.


Lees het hele artikel in Navigator.

Dwalingreparatiewetgeving graag!
Gerard Spong
Nu in de rechtspraak procedurele waarborgen zo minimaal mogelijk worden uitgelegd en gezien de ijdele hoop dat meer tijd en geld in politie, OM, rechters én advocatuur wordt gestoken zou de herzieningsprocedure aangepast moeten worden. Een minder streng en rigide novum-vereiste zou al een heleboel kunnen helpen.


Lees het hele artikel in Navigator.

15 februari 2017