Nederlands Juristenblad 24
19 juni 2014
2014/6
Hulp bij zelfdoding door intimi
Een grondrechtsconforme uitleg van artikel 294 Sr
Hulp bij zelfdoding door intimi wordt in principe beschermd door het recht op een privé-, familie- en gezinsleven, of die zelfdoding nu uitgevoerd wordt door het innemen van medicijnen of door te stoppen met eten en drinken. Op die bescherming kan en moet een uitzondering worden gemaakt om manipulatie van de doodswens van de betrokkene met het doel van hem af te komen te voorkomen. Maar die uitzondering mag niet breder worden getrokken dan redelijkerwijs nodig kan worden geacht om het doel ervan te realiseren. Hulp door intimi moet straffeloos zijn als de betrokkenen genoegzaam kunnen aantonen dat de persoon die zijn leven heeft beëindigd dat geheel uit vrije wil en weloverwogen heeft gedaan en daarbij tot het eind toe de uiteindelijke regie heeft gevoerd.
Openbare orde, rechtspersonen en mensenrechten
Enige observaties naar aanleiding van de zaak Martijn
De openbare orde is op allerlei terreinen van het recht zeer actief. De rechtsgevolgen van een rechterlijke kwalificatie van een gedraging of situatie als strijdig met de openbare orde liegen er niet om. De rechter neemt dus een zware verantwoordelijkheid op zich bij een dergelijke kwalificatie. Een treffende illustratie hiervan biedt de uitspraak inzake de Vereniging Martijn, die op grond van artikel 2:20 lid 1 BW verboden en ontbonden werd, aangezien haar werkzaamheid in strijd werd geacht met de openbare orde. De zaak heeft in de media veel stof doen opwaaien. Rechtens is er bepaald ook het een en ander over te zeggen. De uitspraak van de Hoge Raad verdient in grote lijnen waardering, nu deze recht doet aan andere fundamentele rechten dan die van de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering.
Op gelijke voet
Een verkenning van de mogelijkheid van een heroriëntatie van de positie van de officier van justitie in de rechtszaal
Voor verdachten die voor de rechter moeten verschijnen en voor andere leken aanwezig in de rechtszaal kan de fysieke plaats die de officier van justitie in de rechtszaal inneemt, verwarring scheppen. Zeker nu het Nederlandse strafproces adversaire trekken begint te vertonen en het Openbaar Ministerie zich nadrukkelijk als belangenbehartiger van het slachtoffer opstelt is heroverweging van de positie van de officier in de rechtszaal aan de orde.
Advocaten staan
Advocaten in Nederland behoren, evenals hun Belgische en Angelsaksische collega’s (weer) een gloedvol betoog te kunnen houden. Hiervoor moeten meer ruimte en aandacht komen in de opleiding. Voor de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht is in deze ook een rol weggelegd. En uiteraard wordt het pleit staande, het liefst los van papier, voor de balie beslecht.
Eerder verschenen
NJB 23 (2014)
12 juni 2014
NJB 22 (2014)
5 juni 2014
NJB 21 (2014)
30 mei 2014
NJB 20 (2014)
22 mei 2014
NJB 19 (2014)
15 mei 2014