Het kabinet trekt, op initiatief van minister Dekker (Rechtsbescherming), extra geld uit voor sociaal advocaten. Het gaat om een tijdelijk bedrag van jaarlijks € 36,5 miljoen in 2020 en 2021. Hiermee kunnen advocaten de omslag naar een nieuw stelsel van rechtsbijstand, die op termijn tot hogere vergoedingen voor de advocatuur moet leiden, verantwoord maken.

Het afgelopen jaar is het de minister duidelijk geworden dat de duur van de transitie op gespannen voet staat met de financiële armslag die advocaten hebben. In vele gesprekken met advocaten is hem duidelijk geworden dat voor veel sociale advocaten de rek er echt uit is.

Verhoging

Voor 2020 en 2021 is er nu jaarlijks ongeveer € 36,5 miljoen beschikbaar om de sociale advocatuur de overgang naar een nieuw stelsel te laten maken. Van deze € 73 miljoen voor 2020 en 2021 is € 45 miljoen toegevoegd aan de begroting van JenV, € 15 miljoen is afkomstig uit de voorziene onderuitputting op het rechtsbijstandsbudget in 2019 en de overige € 13 miljoen komt uit het programmabudget voor de stelselherziening. Op voorstel van de NOvA heeft de minister besloten dat advocaten werkzaam in de toevoegingspraktijk in 2020 en 2021 een tijdelijke toelage ontvangen van € 10,88 (ex. btw) per toevoegingspunt, voor de eerste 1500 punten per jaar. Deze toelage zal gelden bovenop de jaarlijkse indexatie. In 2020 stijgt het huidige punttarief van € 108,57 (ex. btw) na indexatie naar € 110,62 euro (ex. btw). In 2020 zal het punttarief dus voor de eerste 1500 punten stijgen tot een bedrag van € 121,50 (ex. btw).


Topberaad

De NOvA heeft voorafgaand aan Prinsjesdag al aangedrongen op deze overbruggingsmaatregel. Toen de minister dat weigerde is de NOvA opgestapt bij het Topberaad (het overleg over gefinancierde rechtsbijstand) en zijn diverse acties aangekondigd. Nu er alsnog een overbruggingsregeling is gekomen zal de NOvA weer aan het overleg gaan deelnemen. De inbreng blijft daarbij gericht op verbeteringen van het stelsel en op een redelijke vergoeding voor sociale advocaten. De commissie Van der Meer heeft aangetoond dat daar € 127 miljoen voor nodig is. De NOvA blijft van mening dat implementatie van dit rapport nodig is. De tijdelijke maatregel lenigt de eerste nood maar is geen duurzame oplossing. Toch is de NOvA blij dat de minister gehoor heeft gegeven aan de oproep van de sociale advocatuur. Dit maakt dat wat de NOvA betreft de voor begin 2020 aangekondigde acties van de baan zijn.

 

Bron: www.advocatenorde.nl/nieuws/extra-geld-voor-sociale-advocatuur

Laatste nieuws