De Raad voor de rechtspraak maakt zich zorgen over de kwaliteit van de werkzaamheden van bewindvoerders in schuldsaneringszaken vanwege het voorgenomen besluit om de vergoeding voor bewindvoerders te wijzigen. Dat staat in het op 30 augustus 2023 gepubliceerd wetgevingsadvies over de wijziging van het Besluit vergoeding bewindvoerder schuldsanering.

Op 1 juli 2023 is de vernieuwde Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp) in werking getreden. In deze wet staat hoe mensen met schulden weer schuldenvrij kunnen worden. Om dit te bespoedigen is onder andere de looptijd van het Wsnp-traject ingekort van 3 naar 1,5 jaar. Door dit kortere traject moeten Wsnp-bewindvoerders hun werkzaamheden in veel kortere tijd uitvoeren. Omdat de vergoeding van Wsnp-bewindvoerders deels bestaat uit een looptijdsafhankelijk bedrag, kan dit voor hen negatieve financiële gevolgen hebben. Om dit effect tegen te gaan wil de Minister voor Rechtsbescherming het looptijdonafhankelijke deel van de vergoeding verhogen met 40 procent. Uit een doorrekening van de Raad blijkt dat de beloning voor de Wsnp-bewindvoerder van iemand met beroepsmatige of bedrijfsmatige schulden hierdoor ongeveer gelijk blijft. Dat is echter anders voor de beloning die bewindvoerders voortaan krijgen voor de begeleiding van Wsnp-trajecten bij particuliere schulden. In het meest gunstige scenario wordt de beloning op een looptijd van 18 maanden ongeveer 600 tot ruim 700 euro lager, afhankelijk van het soort traject. Het overgrote deel van het aantal schuldsaneringstrajecten betreft particuliere schulden. De afgelopen jaren is er een dalende instroom van schuldsaneringszaken, waardoor het voor bewindvoerders moeilijk is om voldoende inkomen uit deze werkzaamheden te genereren. Het aantal bewindvoerders is sterk afgenomen en voor veel bewindvoerders is het een nevenactiviteit geworden. De Raad vreest dat, mede als gevolg van de wetswijziging, het vak nog minder aantrekkelijk wordt, zeker als de beloning lager wordt dan die nu is.

Advies Rvdr Besluit wijziging Besluit vergoeding bewindvoerder schuldsanering

Bron: www.rechtspraak.nl

Laatste nieuws