Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtsbescherming (NSCR) heeft in opdracht van het WODC een literatuuronderzoek uitgevoerd om meer zicht te krijgen op plegers van zedenmisdrijven. In het op 8 september 2023 gepubliceerde rapport ligt de focus op plegers van seksueel grensoverschrijdende gedragingen die strafbaar zijn gesteld in de verschillende artikelen van het Wetboek van Strafrecht.

De beschikbare literatuur over typologieën van zedendelictplegers biedt geen eenduidig beeld en mist een alomvattend overzicht van typologieën voor alle soorten zedendelicten. In dit onderzoek is daarom gebruikgemaakt van een umbrella review, om bestaande literatuurstudies en systematische reviews over typologieën van volwassen zedendelictplegers systematisch samen te vatten. Bij vergelijking van de typologieën binnen de subgroepen blijken meer verschillen dan overeenkomsten te bestaan. Typologieën zijn vaak gebaseerd op verschillende factoren, zoals motief, seksuele voorkeur en aanwezigheid van medeplegers. Er bestaat wel een gemeenschappelijk onderscheid tussen preferentiële plegers (primair seksueel gemotiveerd om een specifiek type slachtoffer te misbruiken) en situationele plegers (niet primair seksueel gemotiveerd en/of geen seksuele voorkeur voor het type slachtoffer). Alhoewel verschillende reviews en studies ingaan op de mogelijkheden voor behandeling en het recidiverisico voor de groep plegers als geheel, wordt dit zelden toegespitst op de verschillende typen plegers. Meer algemeen wordt wel gesteld dat preferentiële plegers een hoger recidiverisico hebben en dat seksuele afwijkingen centraal zouden moeten staan in de behandeling. De literatuur kent enkele beperkingen, waaronder de matige kwaliteit van de reviews, een focus op vrijwel uitsluitend Amerikaanse plegers, kleine steekproeven en beperkte aandacht voor bepaalde dadergroepen. Daarnaast zou er in de literatuur meer aandacht moeten zijn voor hoe de typologieën aanknopingspunten kunnen bieden voor gerichtere preventie, behandeling en interventie.

Typologieën van plegers van zedendelicten: Een umbrella review

Bron: www.nscr.nl

Laatste nieuws