De rechtbank Den Haag heeft op 22 december 2022 in een bodemprocedure uitspraak gedaan over de nareismaatregel. De rechtbank is van oordeel dat de voorwaarde dat eerst sprake moet zijn van geschikte huisvesting of het verstrijken van een wachttijd onrechtmatig is.

De rechtbank is van oordeel dat de nieuwe regeling van het kabinet in strijd is met de Nederlandse vreemdelingenwet, de Gezinsherenigingsrichtlijn, het Europese verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, het Handvest van grondrechten van de Europese Unie en het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind. De eisende partij, een Turkse statushouder, mag zijn gezin laten overkomen naar Nederland.

ECLI:NL:RBDHA:2022:13902

Bron: www.rechtspraak.nl

Laatste nieuws