De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 29 december 2022 bepaald dat de uitspraken over de nareismaatregel niet worden geschorst. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid had gevraagd twee uitspraken te schorsen in afwachting van een definitief oordeel van de Afdeling.

Met de nareismaatregel wil het kabinet gezinshereniging met zes maanden opschorten. Zowel de rechtbank in Amsterdam als de rechtbank in Middelburg oordeelden dat de nareismaatregel in strijd is met de Vreemdelingenwet 2000 en de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn. De nareismaatregel is onderdeel van het asielakkoord dat het kabinet in augustus 2022 sloot om de opvangcrisis op korte termijn op te lossen. De Afdeling wijst de verzoeken van de staatssecretaris af op basis van een belangenafweging. De voorzieningenrechter vindt in beide gevallen het belang van de gezinsleden die nareizen zwaarder wegen dan het belang van de staatssecretaris om geen uitvoering te geven aan de rechtbankuitspraken.

ECLI:NL:RVS:2022:4003 - Rechtbankuitspraak Middelburg

ECLI:NL:RVS:2022:4004 - Rechtbankuitspraak Amsterdam

Bron: www.rechtspraak.nl

Laatste nieuws