De betekenis van representations & warranties in (overname)contracten naar Amerikaans recht

Lees hier de scriptie De betekenis van representations & warranties in (overname)contracten naar Amerikaans recht van Marinus Prakke (masterscriptie privaatrecht: commerciële rechtspraktijk, ­Universiteit van Amsterdam, begeleider: dr. drs. Gerardus de Vries en beoordeling: 8). 

Ondanks dat representations & ­warranties-bedingen veelvuldig terugkomen in door Nederlands recht beheerste (overname)contracten, is in de praktijk niet altijd duidelijk hoe deze bedingen moeten worden uitgelegd. Op grond van de jurisprudentie en rechtsliteratuur kan het Amerikaanse recht een belangrijke indicatie geven voor de uitleg van Anglo-Amerikaanse begrippen in door Nederlands recht beheerste (overname)­contracten. Daarom wordt in deze scriptie van Marinus Prakke de betekenis van representations & warranties naar Amerikaans recht onderzocht. Deze onderzoeksvraag wordt beantwoord aan de hand van een juridisch literatuuronderzoek, waarbij tevens gebruik is gemaakt van wetgeving, jurisprudentie en handboeken uit zowel de Nederlandse als Amerikaanse juridische context.

Door de afwezigheid van een algemene duty to disclose (mededelingsplicht), een strikte (taalkundige) uitleg van contracten, de parol evidence rule en de afwezigheid van redelijkheid en billijkheid als rechtsbron, heeft de koper naar Amerikaans recht in vergelijking met Nederlands recht een relatief zwakke uitgangspositie. Waar representations & warranties ervoor zorgen dat de desbetreffende risico’s voor rekening van verkoper komen, brengen de entire agreement clause en non-­reliance clause met zich mee dat alle verdere risico’s voor rekening van koper zijn. Er wordt op deze manier een contractuele risicoverdeling op papier gezet.

Een representation is een verklaring van verkoper over eigenschappen van het koopobject waarop koper (mede)overgaat tot contracteren. Als deze verklaring uiteindelijk onjuist blijkt te zijn is sprake van misrepresentation op basis daarvan kan koper van het contract af. De warranty is de contractuele verbintenis die aan de representation gekoppeld wordt waarmee verkoper belooft dat zijn verklaring correct is. Op basis van breach of contract heeft koper recht op schadevergoeding van het positief contractsbelang.

In zijn conclusie brengt Prakke enkele nuances aan op de schijnbaar grote verschillen tussen het Amerikaanse en Nederlandse recht. Vooral het leerstuk van misrepresentation is ruimer dan gedacht. Tenslotte is het nog maar de vraag of het gebruik van representations & warranties in een door Nederlands recht beheerst overnamecontract nodig dan wel wenselijk is. Het Nederlands recht biedt relatief veel bescherming en er kunnen interpretatieproblemen ontstaan. 

 

Afbeelding: www.pixabay.com

Over de auteur(s)