Artikelen van Redactie

Maximumstraf doodslag van 15 naar 25 jaar
<p>Sinds de invoering van het Wetboek van Strafrecht in 1886 wordt doodslag bedreigd met maximaal vijftien jaar gevangenisstraf. In 2006 is met de Wet herijking aantal strafmaxima (<em>Stb</em>. 2006, 11) de maximale tijdelijke gevangenisstraf die als alternatief voor een levenslange gevangenisstraf kan worden opgelegd, verhoogd van twintig naar dertig jaar. Sindsdien bedraagt de maximale tijdelijke gevangenisstraf voor onder andere moord dus dertig jaar. Bij voormelde verhoging is het strafmaximum van doodslag niet opnieuw beoordeeld. Als gevolg daarvan is het verschil tussen de maximale tijdelijke gevangenisstraf van doodslag en die van moord, aanzienlijk vergroot. Dit wetsvoorstel strekt ertoe het strafmaximum van doodslag te verhogen, en daarmee het ontstane zogeheten ‘strafgat’ te verkleinen.</p> <p>De strafbedreiging van doodslag moet – op zichzelf en in verhouding met in het bijzonder het strafmaximum van moord – recht doen aan de ernst van dit feit en de rechter voldoende armslag geven om een passende straf op te leggen. Signalen uit de rechtspraktijk indiceren echter dat het strafmaximum bij zeer ernstige gevallen van doodslag als knellend wordt ervaren en het verschil tussen de maximumduur van de tijdelijke gevangenisstraffen voor doodslag en moord (te) groot wordt bevonden. </p> <p>De maximumduur van de tijdelijke gevangenisstraffen voor moord en doodslag, en de verhouding daartussen, heeft al langer politieke aandacht. In 2016 heeft de toenmalige Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een onderzoek naar de wenselijkheid van een verdere verhoging van de maximale tijdelijke gevangenisstraf bij moord aangekondigd (<em>Kamerstukken II</em> 2015/16, 29 279, nr. 325). In diezelfde brief is het voornemen kenbaar gemaakt om een wetsvoorstel tot verhoging van het strafmaximum van doodslag voor te bereiden. Naar aanleiding van het aangekondigde onderzoek is door onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzocht of het verantwoord zou zijn om voor het delict moord een verdere strafverhoging door te voeren. In dit verband is ook gekeken naar de strafoplegging bij doodslag. De bevindingen zijn neergelegd in het WODC-onderzoeksrapport <a data-udi="umb://media/fe3eb0f8d4ad4601bda4aee8fa15f1db" href="/media/3944/verhoging-strafmaximum-moord.pdf" title="Verhoging Strafmaximum Moord"><em>Verhoging strafmaximum moord; is veertig het nieuwe dertig?</em></a> (2019). In reactie daarop is door het Ministerie van JenV aangegeven dat een verdere verhoging van het strafmaximum voor moord niet wenselijk is, maar dat het wel wenselijk is om door middel van een verhoging van het strafmaximum van doodslag het met moord ontstane strafgat te verkleinen, en toegezegd daartoe een wetsvoorstel voor te bereiden (<em>Kamerstukken II</em> 2019/20, 29 279, nr. 539). Dit wetsvoorstel doet die toezegging gestand en geeft tevens opvolging aan de motie-Van Wijngaarden c.s., waarin dezelfde wens tot verhoging van de strafbedreiging van doodslag tot uitdrukking is gebracht (<em>Kamerstukken II</em> 2019/20, 29 279, nr. 576) en geeft tot slot gehoor aan de genoemde signalen uit de rechtspraktijk.</p> <p><strong>Er kan tot 18 november 2020 op dit conceptwetsvoorstel worden gereageerd via <a href="https://www.internetconsultatie.nl/doodslag">www.internetconsultatie.nl/doodslag.</a></strong></p> <p> </p>
24 september 2020
Blog
Het vertrouwensbeginsel ‘nieuwe’ stijl
Lees hier de scriptie Het vertrouwensbeginsel ‘nieuwe’ stijl van Nathalie Niederer.
24 september 2020 Topscripties Redactie
Blog
Onnodig recentraliserende rechterlijke rechtsvorming
Lees hier de scriptie Onnodig recentraliserende ­rechterlijke rechtsvorming van Roel Becker.
18 september 2020 Topscripties Redactie
Raad van State: Provincie Flevoland mocht besluiten tot afschot edelherten Oostvaardersplassen
<h4>Voldoende ecologisch onderbouwd</h4> <p>Het provinciebestuur heeft naar het <a rel="noopener" href="https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@122524/201909163-1-a3/" target="_blank">oordeel</a> van de Afdeling bestuursrechtspraak voldoende onderbouwd dat het afschieten van edelherten noodzakelijk is voor de bescherming van de flora en fauna in het gebied. In het rapport van de commissie Van Geel uit april 2018 dat de provincie aan haar besluit ten grondslag heeft gelegd, is bovendien de zogenoemde doelstand van 490 herten voldoende ecologisch onderbouwd, aldus de hoogste algemene bestuursrechter. Het gaat hier om een opdracht van het provinciebestuur uit september 2018 die gold tot 1 januari 2020. Hoewel die periode al is verstreken, kan de uitspraak van vandaag wel gevolgen hebben voor toekomstige besluiten over het terugbrengen van het aantal edelherten in de Oostvaardersplassen.</p> <h4>Bescherming flora en fauna</h4> <p>Het provinciebestuur heeft zijn besluit gebaseerd op verschillende ecologische onderzoeken. De conclusie van de rapporten is dat het huidige aantal edelherten in de Oostvaardersplassen door overbegrazing schade veroorzaakt aan de flora en fauna in het gebied. Zo zijn riet, struiken en bomen verdwenen, zijn vogels verdwenen of in aantal afgenomen en zijn er sinds 2009 geen reeën meer waargenomen in het gebied. Daarmee heeft het provinciebestuur naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak voldoende onderbouwd dat het terugbrengen van het aantal edelherten noodzakelijk is ter bescherming van de flora en fauna in het gebied.</p> <h4>Onderbouwing doelstand</h4> <p>Daarnaast heeft het provinciebestuur met verwijzing naar het rapport Van Geel over een nieuw beleidskader voor het natuurgebied voldoende onderbouwd dat in de Oostvaardersplassen niet meer dan 490 edelherten kunnen leven. Die doelstand is gebaseerd op de zogenoemde begrazingsdruk in het gebied in de jaren negentig. Toen was er een sterftecijfer van 5 tot 10 %. Dat is in natuurgebieden gebruikelijk. De rechtbank oordeelde in een eerdere instantie dat een beleidsmatig stuk als dat van de commissie Van Geel niet als ecologische onderbouwing kan dienen. De Afdeling bestuursrechtspraak is echter van oordeel dat het niet gaat om de <em>aard</em> van het stuk, maar om de <em>inhoud</em> daarvan. Uiteraard moet het rapport een ecologische beoordeling bevatten. Die is in het rapport Van Geel gemaakt aan de hand van bestaande ecologische rapporten en na het raadplegen van deskundigen. </p> <p> </p> <p>Bron:<a href="https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flink.pressmailings.com%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D6kSbbF03w41sgZWbN1878yih0i1hWe6mJ5ggA2Apa2af-2B2f85oU4KHwgGOfBSR8IhkeoX9-2F-2FCkuyp4V8-2B48kJs-2BNMeusZCTP-2BsT7auKw5lNcoRZ5-2B3BumF-2FEhzaZQij0vnQgvA6vn3FQNLIqohqJ5w-3D-3DMLhw_aZZz3qkuKb74HBJGWkAQivhTg9IaXufK8dDVCAE-2BesGmjeHq33pM6nGkiPUo0F-2BBrQDx7RBl6brHag4SFy3wDlq4mA100XuhDjV1m8djz9q-2B5OT39grOISX6qSNy-2FNHJb9lQkUY0xpoYctRFlEnWttzdDu-2BJpWC4itVgCwHZVWzRgloZ7OdBB5pQVe-2F7JE8WTnnBoZ6ogbBBlQCvpC9nHbOmU-2FsNAdRHCQM6b-2FJau8o0RyhQhFMLJCZxWAEuvxBDfzL2EOWeUBhFUshsRZsC3N0xnJTP5hhihUGJirCGA40eQln7-2BlXLdukHmCTtWOH25QT7DCJ9-2FaCo-2FCi86AjdeRuaVThEK-2F1oYADtAuB67ytp-2BvTPilAOQPq1trjJJeMA-2BZLiH28H4KdfD4XvUf-2B8Ig-3D-3D&amp;data=02%7C01%7Cnjb-nl%40wolterskluwer.com%7C3e9a111bcf91490bbaee08d85a18eeb9%7C8ac76c91e7f141ffa89c3553b2da2c17%7C0%7C0%7C637358410428895970&amp;sdata=TlZU79SZ9S74dhcDcYUta%2FJjUiOja58LmFu09RWc4J4%3D&amp;reserved=0"> https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@122565/afschot-edelherten-oostvaardersplassen/</a></p> <p> </p>
18 september 2020
Cijfers gesubsidieerde rechtsbijstand 2019 online
<p>Er zijn in 2019 401.630 toevoegingen afgegeven, inclusief lichte adviestoevoegingen en toevoegingen voor mediation. Dit aantal lag lager dan in 2018 (-1%) en neemt al een aantal jaren af. Het aantal advocaten dat actief deelnam aan het stelsel is in 2019 met 189 afgenomen. Dit is ongeveer 3% lager dan in 2018. Deze afname hangt deels samen met de afname van het aantal toevoegingen. Het aantal actieve mediators is met 7% afgenomen.</p> <h4>(Echt)scheiding(sgerelateerde) toevoegingen namen af</h4> <p>Het aantal (echt)scheiding(sgerelateerde) toevoegingen is ten opzichte van 2018 gedaald met 6%. Ook hier is al enige jaren sprake van een afname.</p> <h4>Afname straftoevoegingen voor verdachten</h4> <p>De daling van het aantal straftoevoegingen voor verdachten zette in 2019 door<br />(-1%) en werd hoofdzakelijk bepaald door de afname van het aantal zaken waarin geen sprake is van vrijheidsbeneming.</p> <h4>Afname bestuursrechtelijke toevoegingen</h4> <p>Het beeld voor de meeste soorten bestuursrechtelijke toevoegingen liet een dalende trend zien. Het aantal toevoegingen voor sociale voorzieningen (-5%), sociale verzekeringen (-5%) en bestuur overig (-7%) nam af.</p> <h4>Het aantal toevoegingen voor psychiatrisch patiëntenrecht nam toe</h4> <p>In het psychiatrisch patiëntenrecht is juist een toename in het aantal toevoegingen zichtbaar. Al meer dan 10 jaar is in dit rechtsgebied een toename te zien, maar deze is in 2019 groter dan de afgelopen jaren, door anticipatie op de inwerkingtreding van de Wet zorg en dwang en Wet verplichte ggz. Dit zijn wetswijzigingen die per 1 januari 2020 ingingen.</p> <h4>Aantal asieltoevoegingen nam toe</h4> <p>Het aantal asieltoevoegingen is in 2019 toegenomen met 7% ten opzichte van 2018. De toename was in hoofdzaak toe te rekenen aan een stijgend aantal vervolgaanvragen als gevolg van veel Dublinafwijzingen.</p> <h4>Het Juridisch Loket</h4> <p>De klantcontacten bij het Juridisch Loket zijn in 2019 iets afgenomen ten opzichte van 2018. Het aantal verwijzingen naar advocaat, ketenpartner of mediation is in 2019 opnieuw afgenomen.</p> <h4>Naar frequentere publicatie over de cijfers en trends</h4> <p>De Raad voor Rechtsbijstand bracht voorheen een papieren versie van de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand uit. Dit is de tweede ‘cijfers en trends’ in digitale vorm. De Raad werkt toe naar een meer frequente online presentatie van de cijfers over de gesubsidieerde rechtsbijstand met de daarbij horende trends en uitleg om onze ketenpartners en het publiek nog beter van dienst zijn.</p> <p><br />De cijfers zijn te vinden op de <a rel="noopener" href="https://www.rvr.org/Informatie-over-de-raad/cijfers-en-onderzoek" target="_blank">website</a> van de Raad voor Rechtsbijstand. <br /><br /></p>
18 september 2020
Begroting Justitie en Veiligheid 2021
<h4>Bestrijding van ondermijnende criminaliteit</h4> <p>Het kabinet stelt in 2021 141 miljoen euro ter beschikking voor het bestrijden van de criminele (drugs)industrie en het weerbaarder maken van de samenleving tegen het gif van crimineel geld, bedreigingen, intimidaties en liquidaties. In de jaren daarna wordt dat 150 miljoen euro structureel. Er wordt ook geïnvesteerd in de groei van het Multidisciplinair Interventie Team (MIT)  naar een zelfstandig team van honderden specialisten.</p> <p>Daarnaast wordt met het structurele geld de komende jaren onder meer het stelsel van bewaken en beveiligen en de getuigenbescherming duurzaam versterkt en geïnvesteerd in de veiligheid en weerbaarheid van cruciale beroepsgroepen die zich inzetten voor de democratische rechtsstaat, zoals lokale bestuurders, rechters, officieren van justitie, agenten, advocaten en journalisten.</p> <h4>Betere toegang tot het recht</h4> <p>De drempel om je recht te halen wordt verlaagd.  De online dienstverlening wordt verbeterd en sociaal advocaten krijgen ook in 2021 een tijdelijke toelage om de omslag naar het vernieuwde stelsel van rechtsbijstand mogelijk te maken. Daarnaast komt er een mediation-wet om zowel de kwaliteit als het gebruik van deze soort geschiloplossing te stimuleren en een nieuwe experimentenwet ter ondersteuning van de komst van wijk- en buurtrechters. Het Ministerie van JenV krijgt er in 2021 45 miljoen euro bij om verder te bouwen aan digitalisering binnen de strafrechtketen.</p> <h4>Achterstanden coronacrisis</h4> <p>Het kabinet heeft voor 2021 40 miljoen euro beschikbaar gesteld om de achterstanden die door de coronacrisis zijn ontstaan weg te werken. Eind 2021 moeten deze achterstanden zijn weggewerkt in de strafrechtketen.</p> <h4>Investeringen in de basis</h4> <p>Ruim 142 miljoen euro wordt aan de begroting toegevoegd om de basis op orde te brengen dan wel houden; structureel gaat het om € 332 mln. Het leeuwendeel hiervan gaat naar DJI: het gevangeniswezen 113 miljoen euro, forensische zorg 108 miljoen euro. en tbs 38 miljoen euro.</p> <h4>Asielketen en overlastgevende asielzoekers</h4> <p>Een kleine groep asielzoekers zorgt voor overlast of criminaliteit. Het kabinet wil deze groep steviger aanpakken. Asielzoekers uit veilige landen, die relatief vaak voorkomen in de groep die zorgt voor overlast, worden in 2021 apart en versoberd opgevangen. Vanwege de aanhoudende asielinstroom en achterstanden bij de behandeling van asielaanvragen komt er daarnaast 174 miljoen euro bij voor de asielketen in 2021.</p> <p> </p> <p>Kijk <a data-udi="umb://media/6f7607b8de4746579b8e525c27ed0594" href="/media/3924/justitie_en_veiligheid-2021.pdf" title="Justitie En Veiligheid 2021">hier</a> voor de begroting incl toelichting 2021 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.</p> <p> </p> <p>Bron: <a rel="noopener" href="https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/nieuws/2020/09/15/een-sterke-rechtsstaat-voor-een-veilige-samenleving" target="_blank">www.rijksoverheid.nl</a></p>
18 september 2020
‘Een Pact voor de Rechtsstaat’ om drugscriminaliteit fors te reduceren
<p><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial',sans-serif; color: #525252;">Het<a data-udi="umb://media/69626a15622645afa01194fa701d6178" href="/media/3919/pactvdrechtsstaat.pdf" title="Pactvdrechtsstaat"> Pact voor de Rechtsstaat</a> beschrijft de parallelle economie met al zijn uitwassen en geeft een tienjaren aanpak om de prominente positie van Nederland stevig terug te brengen. De bedoeling is dat de geschetste aanpak in de volgende kabinetsperiode expliciet in het regeerakkoord komt. Nagenoeg alle partijen in de keten van justitie en handhaving hebben medewerking verleend aan de publicatie. Met het geheel aan voorgestelde maatregelen is structureel bedrag van € 400 miljoen gemoeid.</span></p> <p style="line-height: 15.0pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial',sans-serif; color: #525252;">Het Pact voor de Rechtsstaat is een afspraak om een halt toe te roepen aan de drugscriminaliteit en in tien jaar tijd de Nederlandse rol in de Europese en wereldmarkt van illegale drugs fors te reduceren. Inzet is om deze terug te brengen tot een positie die niet langer omvangrijker en invloedrijker is dan die in de ons omringende landen. Daarvoor is een aanpak nodig, waarin alle partijen in de veiligheidsketen samen als één overheid optreden en coalities sluiten met maatschappelijke en private partijen, die van de drugseconomie ook veel schade ondervinden. </span></p> <p style="line-height: 15.0pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial',sans-serif; color: #525252;">Dit zal moeten plaatsvinden door het versterken van de strafrechtketen: investeren in opsporing, handhaving en rechtspraak is noodzakelijk. Omdat de drugscriminaliteit lokaal is geworteld, en nationaal en internationaal opereert, is daarnaast een structurele borging en versterking van de lokale, regionale en nationale aanpak geboden. Tot slot zal er veel meer tijd, aandacht en geld nodig zijn voor preventie om kwetsbare mensen te beschermen tegen de aantrekkingskracht van de criminele drugsindustrie. Maar ook het ontmoedigen van drugsgebruik, zoals ook campagnes worden gevoerd tegen tabak en alcoholgebruik.</span></p> <p style="line-height: 15.0pt;"> </p> <p style="line-height: 15.0pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial',sans-serif; color: #525252;">Bron: persbericht Aanjaagteam Ondermijning </span></p>
11 september 2020
Europese advocaten over functioneren Hof van Justitie
<p>Het hervormingsproces is in 2015 begonnen na een verordening van het Europees Parlement en de Raad om het aantal rechters bij het Gerecht te verdubbelen. Het Hof van Justitie bereidt momenteel een verslag voor over de werking van het Gerecht, dat naar verwachting vóór eind 2020 aan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie zal worden voorgelegd. De CCBE onderstreept het belang van het waarborgen dat alle partijen in de Europese Unie effectieve toegang tot de rechter hebben en van de kwaliteit van rechtspraak, alsook dat zaken in relatief korte tijd worden behandeld.</p> <p>De CCBE erkent dat het een complexe uitdaging is waarbij rekening moet worden gehouden met verschillende aspecten van de werking van het Hof, zoals de methode voor de selectie van EU-rechters door de lidstaten, de intensiteit van de toetsing door het Gerecht van beslissingen van de EU Instellingen, de kwaliteit van de hoorzittingen en actief casemanagement, zoals met goed resultaat gebruikt door de rechtbanken van bepaalde lidstaten. De CCBE pleit daarom voor een grondige en onafhankelijke toetsing door vertegenwoordigers van alle belanghebbenden van de manier waarop de EU gerechten de komende jaren onpartijdige rechtspraak van hoge kwaliteit kunnen bieden.​</p> <p> </p> <p>Bron: persbericht CCBE</p>
11 september 2020
Reactie Letselschade Raad op onderzoek: Afwikkeling letselschade kan sneller
<p>Op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft De Letselschade Raad opdracht gegeven aan de Universiteit Utrecht om te onderzoeken waarom de afwikkeling van letselschadezaken soms te lang duurt (langer dan twee jaar). Deze langlopende letselschadezaken leiden met name bij de slachtoffers tot nogal wat ergernissen, zo blijkt uit het deze week gepubliceerde <a rel="noopener" href="https://deletselschaderaad.nl/activiteit/onderzoek-langlopende-letselschadezaken/" target="_blank">onderzoek</a>.</p> <h4>Oorzaken lang tijdsbeslag</h4> <p>Uit het onderzoek blijkt dat vooral het gebrek aan adequate communicatie tussen alle partijen tot irritatie bij de slachtoffers leidt. ‘Betere communicatie en overleg’ alsmede ‘serieus nemen van klachten en begrip tonen’, worden in het onderzoek vaak genoemd als oorzaken van onvrede over het verloop van de afwikkeling van het letselschadeproces.</p> <p>De meest voorkomende reden van lang lopende afwikkeling van letselschade is het ontbreken van de medische eindtoestand. Met andere woorden: het herstel na het oplopen van het letsel is nog niet volledig bekend. Dan is ook nog niet vast te stellen wat de uiteindelijke schade is die het slachtoffer heeft opgelopen.<br />Ook het vaststellen van de blijvende beperkingen bij het slachtoffer leidt vaak tot extra tijdsbeslag. Eén of meer medisch deskundigen moeten hun oordeel geven.</p> <h4>‘Kenmerken van langlopende letselschadedossiers’</h4> <p>Wat ook veel tijd kost, is het vaststellen of de klachten ook daadwerkelijk zijn veroorzaakt door het ongeval. Als de klachten ook al vóór het ongeval bestonden, komen die uiteraard niet voor vergoeding in aanmerking. De slachtoffers ervaren het als negatief dat de aansprakelijkheidsverzekeraar veel tijd besteedt aan het onderzoeken of de klachten niet al vóór het ongeval bestonden, terwijl daar volgens hen geen sprake van is. Pas als dat alles in kaart is gebracht, volgt de discussie over de hoogte van de schadevergoeding.</p> <p>Verder zorgt het aantal betrokkenen bij de afwikkeling van letselschade voor het grote tijdsverloop. Behalve het slachtoffer en zijn belangenbehartiger, zijn er bijvoorbeeld medisch adviseurs van zowel het slachtoffer als van de verzekeraar, de schadebehandelaar van de verzekeraar, één of enkele specialistische artsen en andere (herstelgerichte) dienstverleners op wie een beroep wordt gedaan en mogelijk een rechter of een mediator betrokken.</p> <h4>Maatregelen verkorten tijdsduur letselschadezaken</h4> <p>De Letselschade Raad wil het aantal langlopende letselschadezaken in de toekomst verder beperken. Daartoe stelt DLR naar aanleiding van bovengenoemde bevindingen in een brief aan minister Sander Dekker de volgende maatregelen voor langs drie lijnen:<br />1. De bestaande langlopende zaken versneld tot een oplossing brengen.<br />- Oprichting van een commissie van deskundigen om bestaande letselschadezaken versneld procedureel en inhoudelijk te beslechten om zo een voor slachtoffers bevredigende situatie te verkrijgen. Slachtoffers van langlopende letselschadezaken kunnen hun dossier daar voor bindend advies voorleggen. Uiteraard blijft ook de reguliere weg naar de rechter open.<br />2. Het bieden van systeemoplossingen om de aanpak in nieuwe zaken te verbeteren.<br />- Herstelbemiddeling en mediation inzetten om het contact tussen betrokkenen na een ingrijpende gebeurtenis (bijvoorbeeld een ongeval of een medisch incident) te begeleiden. Contact tussen slachtoffer en veroorzaker leidt vaak tot een begin van herstel.<br />- Het overgaan tot een verdergaand normeringstelsel waarbij voor het slachtoffer het proces en de uitgangspunten voor de schadevergoeding veel duidelijker zijn en transparant tot stand komen.<br />- Eén medisch adviseur als uitgangspunt waardoor er minder actoren zijn in het proces en dus minder kans op conflicten. Het leidt bovendien tot minder complexiteit, meer transparantie en forse tijdswinst.<br />- Het instellen van één centraal online letselplatform waarmee slachtoffers transparantie en inzicht in de schadebehandeling wordt geboden. Op deze plek worden alle relevante documenten van zowel het slachtoffer als de aansprakelijke partij verzameld en toegankelijk gemaakt.<br />- Een Nationaal Keurmerk Letselschade, om te voorkomen dat een slachtoffer in handen valt van een malafide of ondeskundige rechtshulpverlener. Aan dit keurmerk wordt door De Letselschade Raad al geruime tijd gewerkt en het zal nog dit jaar worden afgerond.<br />3. Het verbeterde proces blijvend monitoren door middel van klanttevredenheidsonderzoeken onder slachtoffers.</p> <p><br />Het complete rapport en de samenvatting vindt u hier: <a rel="noopener" href="https://deletselschaderaad.nl/activiteit/onderzoek-langlopende-letselschadezaken/" target="_blank">https://deletselschaderaad.nl/activiteit/onderzoek-langlopende-letselschadezaken/</a></p>
11 september 2020
Blog
Persoonlijkheid prioriteit bij jeugdige delinquenten
Lees hier de masterscriptie van Jasper Stam over de toepassing van het volwassenenstrafrecht op 16- en 17-jarige daders in de rechtspraktijk.
10 september 2020 Topscripties Redactie