Artikelen van Redactie

Ingezonden mededeling: Masterclass Modernisering van het Wetboek van Strafvordering
<p><a href="https://vu.nl/nl/onderwijs/vu-law-academy?utm_source=vulawLGalgemeenNJB16maart2023&amp;utm_medium=vulawLGalgemeenNJB16maart2023&amp;utm_campaign=vulawLGalgemeenNJB16maart2023"><strong>Overzicht PAO leergangen voorjaar 2023</strong></a></p> <p><strong><br />Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen</strong><br />Start 6 maart 2023 | NOvA 42 PO <br />o.l.v. mr. Sophie Prent en prof. mr. Chris Jansen<br /><em>Gaat gegarandeerd door.</em><br /><br /><strong>Leergang Pensioenrecht</strong><br />Start 14 maart 2023 | NOvA 63 PO <br />o.l.v. prof. dr. Erik Lutjens en mr. Monique van der Poel<br /><em>Gaat gegarandeerd door.</em><br /><br /><strong>Leergang Grondslagen vennootschap- en ondernemingsrecht</strong><br />Start 21 maart 2023 | NOvA 18 PO <br />o.l.v. prof. mr. Jan Bernd Huizink<br /><em>Gaat gegarandeerd door.</em><br /><br /><strong>Leergang De Aanpak van ondermijning</strong><br />Start 5 april 2023 | NOvA 3 PO<br />o.l.v. prof. dr. Hans Boutellier en prof. mr. Jon Schilder<br /><br /><strong>Leergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief</strong><br />Start 11 april 2023 | NOvA 20 PO<br />o.l.v. prof. mr. Lonneke Stevens en Linda Kesteloo LLM<br /><br /><strong>Leergang Parenting coördination voor gespecialiseerde mediators</strong> <br />Start 17 april 2023 | NOvA 17 PO/ MfN 17 <br />o.l.v. dr. Astrid Martalas<br /><br /><strong>Leergang Mergers &amp; acquisitions: law, finance, skills</strong><br />Start 20 april 2023 | NOvA 54 PO <br />o.l.v. mr. Christiaan de Brauw, mr. Arne Grimme, mr. Leo Groothuis, prof. mr. Wino van Veen e.a.<br /><em>Gaat gegarandeerd door.</em><br /><br /><strong>Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen</strong><br />Start 9 mei 2023 | NOvA 24 PO<br />o.l.v. prof. dr. Sven Zebel en mr. drs. Andrea Zwart-Hink<br /><br /><strong>Leergang Verbintenissenrecht</strong><br />Start 23 mei 2023| NOvA 18 PO<br />o.l.v. prof. mr. Lodewijk Smeehuijzen<br /><br /><strong>Leergang Sociaal zekerheidsrecht</strong><br />Start 25 mei 2023 | NOvA 21 PO<br />o.l.v. prof. mr. dr. Willemijn Roozendaal en prof. dr. mr. Willem Bouwens<br /><br /><strong>Leergang Wetgevingstechniek voor gemeentejuristen</strong><br />Start 25 mei 2023| NOvA 15 PO/ 15 PWO<br />o.l.v. prof. mr. Sjoerd Zijlstra<br /><br /><strong>Leergang De gemeentejurist in een complexe, bestuurlijke omgeving</strong><br />Start 26 mei 2023 | 18 PWO<br />o.l.v. prof. dr. Richard Neerhof en dr. Duco Bannink<br /><br /><strong>Informatiesessies leergangen voorjaar 2023</strong><br />Als jurist wil je voorop blijven in je vakgebied. Heb je vragen over de inhoud van een leergang? We organiseren binnenkort online informatiesessies voor de leergangen: De aanpak van ondermijning, Effectieve conflicthantering, De gemeentejurist, Sociaal zekerheidsrecht. De docenten van de leergangen geven korte presentaties en uiteraard geven ze antwoord op je vragen. <a href="https://fd20.formdesk.com/vuamsterdam/aanmeldformulier_informatiesessies_leergangen?utm_source=vulawinfosessiesNJB16maart2023&amp;utm_medium=vulawinfosessiesNJB16maart2023&amp;utm_campaign=vulawinfosessiesNJB16maart2023">Meld je hier aan.</a><span><br /><br /></span>Kijk voor cursussen, lezingen en masterclasses <a href="https://vu.nl/nl/onderwijs/vu-law-academy?utm_source=vulawhomepageNJB16maart2023&amp;utm_medium=vulawhomepageNJB16maart2023&amp;utm_campaign=vulawhomepageNJB16maart2023">de website van VU Law Academy.</a></p> <p><img style="width: 876px; height: 419px;" src="/media/4973/njb-week-42-vr-21-okt-002.jpg?width=876&amp;height=419&amp;mode=max" alt="" data-udi="umb://media/d88e677d505d4ac18082d69326dd4624" /></p>
24 maart 2023
Voorstellen schadeafhandeling Instituut Mijnbouwschade Groningen
<p>Met het aanbieden van het pakket voorstellen vraagt het IMG de Tweede Kamer en het kabinet snel een ruimere wettelijke bevoegdheid te bieden, zoals de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen aanbeveelt. Naast verruiming van bevoegdheid dringt het IMG erop aan dat de overheid voldoende financiële middelen beschikbaar stelt voor de voorstellen. De belangrijkste voorstellen zijn:</p> <p>Voor fysieke schade, zoals scheuren in woningen en gebouwen</p> <ul> <li>Zet vooral in op daadwerkelijk herstel. Bied Groningers de mogelijkheid alle schade te laten herstellen door een aannemer. Het IMG voldoet de facturen. Voor de meest ernstige situaties zorgt het IMG voor een aannemer.</li> <li>Bied voor toekomstige schade een vaste vergoeding per beving, van bijvoorbeeld 2.500 euro in de kern van het bevingsgebied. Breid daarnaast de aanpak met een forfaitaire vergoeding voor reeds ontstane schade uit voor mensen die geen herstel via een aannemer willen.</li> <li>Er moet een integrale aanpak van alle verzakkingschade komen, waarbij ook de problemen bij Norg en Grijpskerk worden betrokken. Uitgangspunt daarbij is duurzaam herstel met verbetering voor funderingen met oog op toekomstige schade.</li> </ul> <p>Voor immateriële schade, leed en verdriet</p> <ul> <li>Trek de vergoeding voor minderjarigen gelijk met die van volwassenen. Bied iedereen binnen een gezin dezelfde vergoeding uitgaande van de hoogste vergoeding die een van de gezinsleden krijgt.</li> <li>Verhoog de huidige bedragen voor immateriële schade naar het niveau dat de overheid bij andere compensatieregelingen ook biedt. Vergoed daarbij niet alleen het leed door de schade, maar ook het leed veroorzaakt door het versterkingsprogramma.</li> <li>Bied vanuit de overheid een breed pallet van voorzieningen voor psychosociale hulp en speciaal voor kinderen en jongeren een programma voor verbetering van ontwikkelingskansen zodat hen weer perspectief geboden wordt.</li> </ul> <p>Voor waardedaling, van woningen en gebouwen</p> <ul> <li>Beslecht de grensdiscussies en betrek ook postcodes bij het waardedalingsgebied die nu buiten de boot vallen zoals in Annerveenschekanaal en Zoutkamp.</li> <li>Zorg voor een coulante regeling voor waardedaling van bedrijfspanden waarmee ondernemers in Groningen en Drenthe worden gecompenseerd.</li> </ul> <p>Voor bijzondere situaties en groepen gedupeerden</p> <ul> <li>Voorzie agrariërs van één specialist vanuit het IMG die met voldoende mandaat alle materiële schade snel en eenvoudig kan afhandelen. Bied mensen met erfgoedpanden en andere ondernemers meer financiële ondersteuning, bijvoorbeeld door hogere vaste vergoedingen.</li> <li>Geef voorrang aan adressen waar vaak nieuwe schade is en bied deze gedupeerden extra begeleiding. Schik lang lopende dossiers, ook in bezwaar, met een coulante oplossing.</li> </ul> <p><a rel="noopener" href="https://api.schadedoormijnbouw.nl/content/Voorstellen%20voor%20schadeafhandeling%20irt%20PEAG%202203.pdf" target="_blank" title="Groningers boven gas: voorstellen voor een mildere, menselijkere en makkelijkere schadeafhandeling">Groningers boven gas: voorstellen voor een mildere, menselijkere en makkelijkere schadeafhandeling</a></p> <p>Bron: <a rel="noopener" href="https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/voorstellen-voor-mildere-menselijkere-en-makkelijkere-schadeafhandeling" target="_blank" title="www.schadedoormijnbouw.nl">www.schadedoormijnbouw.nl</a></p>
23 maart 2023
Staat moet schade vergoeden na hoger beroep Westenberg tegen journalist
<p>Westenberg spande een zaak aan tegen de journalist nadat deze een boek had uitgegeven waarin een advocaat werd geciteerd over de wijze waarop Westenberg zich had gedragen in de zogenaamde Chipsholzaak. De procedure van Westenberg tegen de journalist werd bekostigd door de Raad voor de rechtspraak, en daarmee door de Staat. De journalist vindt het onjuist dat de Staat die procedure voor Westenberg heeft betaald. Hij heeft naar aanleiding van die procedure schade geleden en hij wil daarom een schadevergoeding van de Staat.</p> <h4>Oordeel Hof</h4> <p>De reden van de Staat om de procedure van Westenberg tegen de journalist te bekostigen, was het algemeen belang van de integriteit van de rechtspraak en die van Westenberg als rechter in het bijzonder. Of het doorslaggevende integriteitsargument ook nog leidend was bij de beslissing om in hoger beroep te gaan én dat ook te bekostigen, is voor het hof echter niet duidelijk geworden. De Staat heeft niet duidelijk kunnen maken op welke gronden destijds positief is geadviseerd over het instellen van het hoger beroep door Westenberg. Zonder die informatie gaat het hof ervan uit dat de Raad voor de rechtspraak zich eenvoudigweg heeft laten overhalen om de verdere procedure te bekostigen, omdat Westenberg al in hoger beroep was gegaan en de kosten anders betaald zouden worden door de rechtbank Den Haag. Dat is een andere reden dan het aanvankelijke belang van de bescherming van de integriteit van de rechtspraak. De Staat moet de nog te bepalen schade vergoeden die het gevolg is van de procedure tegen de journalist vanaf de hoger beroepsprocedure.</p> <p><a rel="noopener" href="https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:GHSHE:2023:912" target="_blank" title="ECLI:NL:GHSHE:2023:912" data-anchor="#!/details?id=ECLI:NL:GHSHE:2023:912">ECLI:NL:GHSHE:2023:912</a></p> <p>Bron: <a rel="noopener" href="https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-s-Hertogenbosch/Nieuws/Paginas/De-Staat-moet-schade-vergoeden-na-procedure-van-oudrechter-tegen-journalist.aspx" target="_blank" title="www.rechtspraak.nl">www.rechtspraak.nl</a></p>
23 maart 2023
Rechtbank: buitengewoon onzorgvuldig handelen door IND in Sea-Watchzaak
<p>De eiser is één van de zes drenkelingen die eind 2019 door de Sea-Watch 3 is gered en 3 weken op zee heeft moeten verblijven omdat de lidstaten van de Unie geen toestemming voor ontscheping gaven. Uiteindelijk besloot een aantal lidstaten de migranten te verdelen. Nederland zou er zes overnemen. Van de zes migranten die hier naartoe kwamen, kregen er uiteindelijk twee een verblijfsvergunning, twee werden er afgewezen en twee wachten nog altijd op duidelijkheid, onder wie de eiser.</p> <h4>Oordeel rechtbank</h4> <p>De rechtbank noemt de gang van zaken ontluisterend en onthutsend. De procedure, die inmiddels ruim 4 jaar duurt, is onzorgvuldig verlopen. Verweerder heeft onvoldoende rekening heeft gehouden met de bijzondere kwetsbaarheid van eiser en onvoldoende zorggedragen voor het bieden van de daaruit voortvloeiende behoefte aan bijzondere procedurele waarborgen. De rechtbank overweegt ook dat het besluit moet worden vernietigd omdat het onzorgvuldig is voorbereid en zeer gebrekkig is gemotiveerd. Verweerder heeft een te hoge bewijsdrempel aangelegd en niet onderkend dat eiser zijn asielrelaas aannemelijk heeft gemaakt.</p> <ul> <li>verweerder miskent de aard en strekking van medisch onderzoek bij de vraag of eiser adequaat kan verklaren;</li> <li>verweerder miskent dat eiser op hoofdlijnen, ondanks zijn beperkingen, consistent heeft verklaard;</li> <li>verweerder miskent dat de verklaringen van eiser passen bij het beeld dat blijkt uit algemene informatie;</li> <li>de tegenwerpingen zien niet op de kern van het relaas, zien op gedragingen van derden en zijn gebaseerd op aannames;</li> <li>verweerder heeft bij de integrale geloofwaardigheidsbeoordeling niet kenbaar betrokken dat een deel van het relaas wel geloofwaardig is geacht;</li> <li>verweerder miskent de sterke bewijswaarde van de overgelegde rapportage van het instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (iMMO) en miskent dat hij niet over expertise beschikt om valide medische uitspraken te doen en om het iMMO-rapport te weerleggen;</li> <li>eiser heeft 3 documenten overgelegd die zijn relaas in sterke mate ondersteunen, de rechtbank acht de tegenwerpingen van verweerder op dit punt onbegrijpelijk;</li> <li>eiser heeft ten volle aan zijn inspanningsplicht om zijn asielrelaas te staven voldaan</li> <li>verweerder legt een te hoge bewijsdrempel aan.</li> </ul> <p>Gemachtigde van eiser heeft met verzoeken op grond van de AVG en de Woo getracht alle stukken over de ontscheping en relocatie van eiser te verkrijgen en stelt zich op het standpunt dat sprake is van vooringenomenheid bij verweerder bij de beoordeling van de asielaanvraag van eiser: deze beroepsgrond slaagt niet. Uit de overgelegde stukken en de daarop gegeven toelichting blijkt niet dat verweerder de intentie had om onzorgvuldig te handelen en blijkt niet dat willens en wetens een niet deugdelijke geloofwaardigheidsbeoordeling is verricht. De rechterbank vernietigt de beslissing van de IND en raadt de IND af in hoger beroep te gaan of nader onderzoek te verrichten.</p> <p><a rel="noopener" href="https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBDHA:2023:3595&amp;showbutton=true&amp;keyword=ECLI%253aNL%253aRBDHA%253a2023%253a3595&amp;idx=1" target="_blank" title="ECLI:NL:RBDHA:2023:3595" data-anchor="#!/details?id=ECLI:NL:RBDHA:2023:3595&amp;showbutton=true&amp;keyword=ECLI%253aNL%253aRBDHA%253a2023%253a3595&amp;idx=1">ECLI:NL:RBDHA:2023:3595</a></p> <p>Bron: <a rel="noopener" href="http://www.rechtspraak.nl" target="_blank" title="https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBDHA:2023:3595&amp;showbutton=true&amp;keyword=ECLI%253aNL%253aRBDHA%253a2023%253a3595&amp;idx=1">www.rechtspraak.nl</a></p>
23 maart 2023
Onderzoek Investico: demonstratierecht in de knel
<p>In tien jaar tijd nam het aantal demonstraties in Nederland enorm toe. Vooral in Amsterdam schoten de cijfers omhoog, van 260 protesten in 2013 naar 1510 in 2022. Sinds corona grijpen autoriteiten vaker in. Tijdens de pandemie werd er frequenter preventief gefouilleerd, kwam er meer noodwetgeving die demonstraties beperkte en werden protesten vaker dan daarvoor op voorhand verboden. De politie arresteerde meer demonstranten en gebruikte vaker geweld. Dit is na de pandemie niet veranderd, blijkt uit het onderzoek. De overheid blijft bij demonstraties hard ingrijpen. Drempels worden niet alleen tijdens, maar ook voorafgaand en na afloop van het protest opgeworpen. Gemeenten leggen actievoerders steeds meer knellende voorwaarden op. Het Openbaar Ministerie (OM) probeert de strafmaat van demonstranten die de wet overtreden op te rekken. Tegelijkertijd gebruikt de politie betaalde informanten en intensieve surveillance om vreedzame demonstranten in de gaten te houden.</p> <h4>Behandeling van verschillende demonstrantengroepen</h4> <p>Het platform keek verder naar ongelijke behandeling van demonstrantengroepen. Een vergelijking tussen demonstrantengroepen is lastig: elke groep heeft eigen methoden waar de politie vervolgens op reageert. Er worden meer Extinction Rebellion-leden opgepakt dan boeren. Maar de XR-acties zijn vaak grootschaliger en vaak laten de rebellen zich met opzet arresteren. Boeren werden vervolgd voor vernieling en opruiing. Ze begingen dan ook strafbare feiten, zoals bedreiging, openbare geweldpleging en brandstichting. Vanwege hun trekkers grijpen burgemeesters bij boerenprotesten vaker naar noodbevelen en -verordeningen. Klimaatactivisten worden sinds kort ook door het OM vervolgd voor opruiing en vernieling. De meeste gearresteerde actievoerders krijgen enkel een overtreding van de Wet openbare manifestaties ten laste gelegd, waar ze niet voor worden vervolgd. Kick Out Zwarte Piet kreeg in de beginjaren veel politiegeweld te verduren, en werd vaak verboden om te demonstreren op zelf uitgekozen locaties, terwijl het dat recht wel had.</p> <p><a rel="noopener" href="https://online.flippingbook.com/view/957335867/" target="_blank" title="Onderzoeksverantwoording Demonstratierecht in de knel">Onderzoeksverantwoording Demonstratierecht in de knel</a></p> <p>Bron: <a rel="noopener" href="https://www.platform-investico.nl/artikel/onderzoek-demonstratierecht-in-de-knel/" target="_blank" title="www.platform-investico.nl">www.platform-investico.nl</a></p>
23 maart 2023
Debat Eerste Kamer algoritmische besluitvorming bij de overheid
<p>De Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering zei tijdens het debat dat het kabinet op het gebied van de wetgeving nadrukkelijk naar de uitvoering kijkt. Daarom is besloten om een invoeringstoets in te voeren om - nadat een wet in werking is getreden - te kijken hoe de invoering is verlopen. Er is nog wel veel te wensen ten aanzien van transparantie. Daarom is inzicht in regels van belang. Bij de inzet van algoritmen zijn juridische kaders van belang. Vanuit de Europese Unie komen er AI-verordeningen die specifieke kaders aangeven. Nederland gaat daar nog verder in met het implementatiekader. Het gaat namelijk niet alleen om juridische kaders, zei de staatssecretaris. Daarom is het ook belangrijk om de mensenrechtentoets te doen, op verschillende momenten. Het is bovendien van groot belang dat er altijd een mens verantwoordelijk is, en dat het niet aan een computer wordt overgelaten in het geval van impactvolle beslissingen, aldus de staatssecretaris.</p> <p><a rel="noopener" href="https://www.rathenau.nl/nl/digitalisering/grip-op-algoritmische-besluitvorming-bij-de-overheid-de-rol-van-de-eerste-kamer" target="_blank" title="Grip op algoritmische besluitvorming bij de overheid. De rol van de Eerste Kamer">Grip op algoritmische besluitvorming bij de overheid. De rol van de Eerste Kamer</a></p> <p>Bron: <a rel="noopener" href="https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20230321/grip_op_algoritmische" target="_blank" title="www.eerstekamer.nl">www.eerstekamer.nl</a></p>
23 maart 2023
College Rechten van de Mens wil laagdrempelige toets eenzijdig overheidshandelen
<p>Mensen die zich gediscrimineerd voelen door een werkgever of door een bedrijf dat diensten aanbiedt kunnen die klacht voorleggen aan het College voor de Rechten van de Mens. Maar bij veel vormen van handelen door de overheid - het ‘eenzijdig overheidshandelen’ - kan dat nog niet. Ook bij overheidshandelen bestaat het risico op bewuste of onbewuste discriminatie. Denk aan selectie met risicoprofielen voor controle op belastingaangiften of aan de politie die mensen op straat staande houdt voor controles. Voorlopige cijfers van de antidiscriminatievoorzieningen over 2022 laten zien dat er ruim 800 discriminatieklachten over overheidshandelen zijn binnengekomen.</p> <h4>Laagdrempelige en gespecialiseerde toets</h4> <p>De bestuursrechter kan alleen schriftelijke besluiten beoordelen. Ander handelen van de overheid kan worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter, maar dat brengt voor de burger hoge kosten met zich mee. De klachtbehandeling bij het College voor de Rechten van de Mens is voor burgers laagdrempelig en kosteloos. Bovendien beschikt het College over gespecialiseerde kennis over gelijke behandeling. Er is in de samenleving is op dit moment een stevig debat over discriminatie en institutioneel racisme gaande. Ook overheden kunnen discrimineren; zij zijn daarvoor niet immuun. De drie organisaties vinden het tijd voor een krachtig signaal dat geen enkele instantie mag discrimineren: trek de rechtsbescherming gelijk en breng ‘eenzijdig overheidshandelen’ onder de Algemene wet gelijke behandeling.</p> <p><a rel="noopener" href="https://publicaties.mensenrechten.nl/file/e3ac7957-3f5c-5a2b-4a63-ffa3d0e4a125.pdf" target="_blank" title="Brief Eenzijdig overheidshandelen onder de AWGB">Brief Eenzijdig overheidshandelen onder de AWGB</a></p> <p>Bron: <a rel="noopener" href="https://www.mensenrechten.nl/actueel/nieuws/2023/03/20/advies-aan-minister-verstevig-rechtsbescherming-tegen-discriminatie-door-de-overheid" target="_blank" title="www.mensenrechten.nl">www.mensenrechten.nl</a></p>
21 maart 2023
AG over mogelijkheid toetsing kinderrechter perspectiefbesluit jeugdbescherming
<p>Wanneer een kind in het kader van een ondertoezichtstelling door de kinderrechter uit huis is geplaatst en het niet in het belang van het kind is om hem weer thuis te laten wonen, kan de GI een perspectiefbesluit nemen. Terugplaatsing bij de ouders is dan niet meer aan de orde, het perspectief van het kind ligt elders. Ouders en kind worden soms wel, maar soms ook onvoldoende betrokken of gehoord bij de besluitvorming rond het perspectiefbesluit. Zonder rechterlijke toets van het perspectiefbesluit bestaat het gevaar van een situatie waarbij terugkeer van het kind niet meer in zijn belang is en gelet op het tijdsverloop de vroegere situatie niet meer hersteld kan worden. In de rechtspraak is verdeeldheid over de vraag of het perspectiefbesluit in het kader van een geschillenregeling in het Burgerlijk Wetboek (BW) aan de rechter kan worden voorgelegd.</p> <h4>Opvatting AG<strong><br /></strong></h4> <p>De AG is van mening dat het perspectiefbesluit van de GI een geschil betreft over de uitvoering van de ondertoezichtstelling. De artikelen 6 en 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) brengen met zich mee dat het perspectiefbesluit via de geschillenregeling in het BW door een rechter kan worden getoetst. Dit geldt ook als een perspectiefbesluit niet binnen afzienbare tijd gevolgd wordt door een verzoek verlenging uithuisplaatsing dan wel een verzoek gezagsbeëindiging. Dit biedt de ouder(s) dan enige rechtsbescherming om tegen het perspectiefbesluit en de gevolgen daarvan op te komen. Bovendien kan de kinderrechter via de geschillenregeling in het BW een genomen perspectiefbesluit en de gevolgen voor de hulpverlening en contactmomenten met de ouder(s) bijstellen. De rechtsbescherming is beperkt omdat hoger beroep en cassatie van een beslissing van de kinderrechter over het perspectiefbesluit wettelijk is uitgesloten. Volgens de AG is de enige mogelijkheid om van het perspectiefbesluit in hoger beroep te komen als er in het besluit beperkingen worden aangebracht in de contacten tussen ouder en kind. Dit is dan een schriftelijke aanwijzing in de zin van de wet waarvan wel hoger beroep en cassatie mogelijk is. Het besluit kan dan in ieder geval op dat punt ook in hoger beroep en in cassatie worden getoetst. Het is verder aan de wetgever, zo vindt de AG, om een oplossing aan te dragen voor de vraag of hoger beroep mogelijk is van de geschillenregeling waarin een perspectiefbesluit is getoetst.</p> <p><a rel="noopener" href="https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:PHR:2023:310" target="_blank" title="ECLI:NL:PHR:2023:310" data-anchor="#!/details?id=ECLI:NL:PHR:2023:310">ECLI:NL:PHR:2023:310</a></p> <p>Bron: <a rel="noopener" href="https://www.hogeraad.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2023/maart/vordering-cassatie-belang-wet-mogelijkheid-toetsing-kinderrechter/" target="_blank" title="www.hogeraad.nl">www.hogeraad.nl</a></p>
21 maart 2023
Gemeente Den Haag hield onvoldoende rekening met belangen dakloze kinderen
<p>De gemeente Den Haag is ervan uitgegaan dat de ouders zich op eigen kracht kunnen handhaven in de samenleving en dus ook zelf voor woonruimte kunnen zorgen. De rechtbank heeft geoordeeld dat het onderzoek dat de gemeente moet doen om dit te kunnen vaststellen, onvoldoende is geweest. De gemeente is door de rechtbank in de gelegenheid gesteld om dat onderzoek alsnog te doen. De rechtbank kan daarom nu ook nog niet beoordelen of de ouders zich in de maatschappij kunnen handhaven. De rechtbank heeft verder geoordeeld dat de gemeente onvoldoende rekening heeft gehouden met de belangen van de kinderen. Daarmee heeft de gemeente artikel 3 van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) geschonden. Daar komt in de zaak van de moeder met haar twee kinderen nog bij dat de door de besluitvorming van de gemeente mogelijk gemaakte situatie van gescheiden wonen naar het oordeel van de rechtbank in strijd is met het recht op eerbiediging van het gezinsleven (beschermd door artikel 8 van het EVRM en artikel 9 van het IVRK). De rechtbank acht van belang dat in het nog door de gemeente uit te voeren onderzoek alle belangen van de kinderen worden betrokken. In dat onderzoek zal ook ruimte moeten zijn voor de mening van de kinderen zelf (volgens artikel 12 van het IVRK). De rechtbank geeft de gemeente hierbij in overweging om het nog uit te voeren onderzoek uit te voeren aan de hand van het door de Kinderombudsman daarvoor ontwikkelde Stappenplan ‘Beste besluit voor het kind’.</p> <p><a rel="noopener" href="https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBDHA:2023:3132" target="_blank" title="ECLI:NL:RBDHA:2023:3132" data-anchor="#!/details?id=ECLI:NL:RBDHA:2023:3132">ECLI:NL:RBDHA:2023:3132</a></p> <p><a rel="noopener" href="https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBDHA:2023:3130" target="_blank" title="ECLI:NL:RBDHA:2023:3130" data-anchor="#!/details?id=ECLI:NL:RBDHA:2023:3130">ECLI:NL:RBDHA:2023:3130</a></p> <p>Bron: <a rel="noopener" href="https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Kinderrechten.aspx" target="_blank" title="www.rechtspraak.nl">www.rechtspraak.nl</a></p>
21 maart 2023
Movies that Matter festival + vrijkaartjes
<p class="07BroodAGD"><span>Voor <em><span class="07BroodItalic">Camera Justitia</span></em> zijn negen films geselecteerd waarin verschillende internationale juridische kwesties centraal staan. Argentina, 1985 toont het verloop van de belangrijkste rechtszaak in de geschiedenis van Argentinië. In Aurora’s Sunrise wordt het in vergetelheid geraakte verhaal van de Armeense heldin Aurora Mardiganian geanimeerd. Butterfly Vision laat zien hoe de Oekraïense dronepiloot Lilia na twee maanden krijgsgevangenschap haar leven probeert op te pakken. De onwaarschijnlijke samenwerking tussen de forensisch wetenschapper Clyde Snow en een groep Argentijnse archeologiestudenten staat centraal in El Equipo. Forest of Lies toont het enorme risico dat de Russische historicus Yuri Dmitriev neemt, die massagraven van tijdens Stalins ‘Grote Terreur’ geëxecuteerden blootlegt. Hostage Takers documenteert de bloedstollende confrontatie tussen journalist Sean Langan en twee IS-leden verantwoordelijk voor de dood van o.a. James Foley. Iron Butterflies neemt de kijker mee in het tragische verhaal van vlucht MH17. Theatre of Violence volgt de rechtszaak van de als kind ontvoerde Oegandese commandant Dominic Ongwen voor het Internationaal Strafhof. Total Trust werpt een indringende blik op digitale controle in China.</span></p> <p class="07BroodAGD"><span>Kijk hier voor het </span><a rel="noopener" href="https://moviesthatmatter.nl/en/festival/programme/#/" target="_blank" data-anchor="#/">programma.</a></p> <h4><span style="font-family: 'Calibri',sans-serif;">Het NJB mag drie keer vrijkaartjes weggeven voor twee personen!</span></h4> <p>Wilt u kans maken op een vrijkaartje voor het Movies That Matter festival? Stuur dan een mail naar: <a rel="noopener" href="mailto:njb-NL@wolterskluwer.com" target="_blank">njb-NL@wolterskluwer.com</a>. De eerste drie reacties worden beloond met de vrijkaartjes. </p>
21 maart 2023