Artikelen van Mireille van Eechoud

Tijdschrift NJB 6 (2022)
Data na de dood
Mireille van Eechoud en Luna Schumacher
Mensen zijn zich nog weinig bewust van wat de implicaties van overlijden zijn voor het digitale bezit dat ze nalaten, terwijl iedereen hier steeds meer van heeft. Opvattingen verschillen over de mate waarin erfgenamen toegang moeten krijgen; er is nog weinig bekend over (veranderende) maatschappelijke opvattingen daarover. Omdat digitale communicatie geregeerd wordt door standaardovereenkomsten met aanbieders van informatiediensten, wordt ook de positie van erfgenamen daar primair door bepaald. Tegelijkertijd hebben veel aanbieders nog geen doordacht ‘overlijdensbeleid’ en daarbij passende voorwaarden en tools. Het lijkt tijd dat de (Europese) wetgever daar wat aan gaat veranderen. Om op kortere termijn te zorgen voor meer rechtszekerheid, zou de Nederlandse wetgever in ieder geval enkele specifieke plichten en rechten uit de AVG van toepassing kunnen verklaren op de persoonsgegevens van overleden gebruikers van informatiediensten.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Gluren door het hek van het Vredespaleis: mogen Haagse rechters dat wel?
Teun Struycken
De Yukos Awards zijn niet gelijk te stellen met privaatrechtelijke arbitrale vonnissen. De Awards zijn gewezen door een volkenrechtelijk scheidsgerecht, dat het verdrag en ‘applicable rules and principles of international law’ heeft toe te passen, en zijn ‘final’, nu er geen verdragsvoorziening is voor vernietiging of appel. Het is dus niet aan Haagse rechters zich bevoegd te verklaren inzake een vordering tot vernietiging van de Awards.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Een voedselzaak tegen de overheid
Marijn Geurts
Dit artikel behandelt de juridische mogelijkheden en grenzen om via een voedselzaak bij de Nederlandse rechter de Nederlandse overheid te bewegen tot verandering van het huidige vrijblijvende voedingspreventiebeleid. Daartoe worden de volgende vragen beantwoord: in welke mate vormt de Urgenda-procedure een leidraad voor aansprakelijkheid van de Nederlandse staat op het gebied van voeding? Welk juridisch kader is opportuun voor een voedselzaak tegen de overheid? In hoeverre bestaan er (juridische) begrenzingen die staatsaansprakelijkheid bemoeilijken? Daaraan voorafgaand wordt met zevenmijlslaarzen het overgewichtsprobleem uiteengezet dat aanleiding geeft tot de onderzoeksvragen.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Controle op de bevoegdheid tot infiltratie en het moderniseringstraject van het Wetboek van Strafvordering
Sophie Naber
Op 14 april 2021 pleegde een undercoveragent zelfmoord. De rol die hij speelde gedurende het undercovertraject was onder zijn huid gaan zitten. Naar aanleiding van dit tragische voorval is de Commissie Brouwer ingesteld om de feiten en omstandigheden rondom het overlijden te onderzoeken. De Commissie kwam tot een aantal zorgwekkende conclusies. Zo ontbrak het de organisatie aan professionaliteit en werden belangrijke operationele besluiten vanuit een te beperkte oriëntatie en op een te laag hiërarchisch niveau genomen. Maar hoe zit het eigenlijk met de controle op het inzetten van undercoverbevoegdheden en meer specifiek op de bevoegdheid tot infiltratie? Is de huidige wijze van opereren met voldoende (onafhankelijke) waarborgen omkleed of is versterking hiervan noodzakelijk?

[verder lezen in NAVIGATOR]

9 februari 2022
Tijdschrift NJB 37 (2016)
Loon naar werken voor de EU-arbeidsmigrant?
Gerrie Lodder
Een EU-arbeidsmigrant in Nederland kan hier werken als werknemer, als zelfstandige EU-arbeidsmigrant in Nederland gevestigd, als zzp'er die in een andere lidstaat is gevestigd en in Nederland diensten verricht en als intra-EU-gedetacheerde arbeidsmigrant. Deze vier verschillende constructies worden gereguleerd door drie verschillende Unierechtelijke vrijheden: het vrije werknemersverkeer, de vrijheid van vestiging en de vrijheid van diensten. Daaronder hangt een vangnet dat wordt gevormd door het IPR in de vorm van de Rome I-verordening. Omdat de voorwaarden waaronder de EU-arbeidsmigrant mag werken niet voor alle constructies gelijk zijn, ligt uitbuiting op de loer. Om de norm ‘gelijke arbeidsomstandigheden voor gelijk werk op dezelfde locatie’ te realiseren moet de discrepantie tussen de Unierechtelijke juridische werkelijkheid en de arbeidsrechtelijke tweedeling in werknemers en zelfstandigen worden verminderd. Daarvoor is niet alleen nodig dat er een eenduidige Unierechtelijke definitie komt van het begrip zelfstandige en duidelijkheid over de positie van schijnzelfstandigen, maar ook dat gedetacheerde werknemers worden beschouwd als werknemer in de zin van de Verblijfsrichtlijn en niet als onderdeel van de vrijheid van dienstverlening van de werkgever.


Lees het hele artikel in Navigator.

De ZSM-werkwijze in praktijk
Leonie van Lent, Marc Simon Thomas en Petra van Kampen
In juni van dit jaar verscheen een tussenevaluatie van de ‘ZSM-werkwijze’. In dit artikel wordt allereerst kort uiteengezet wat de essentie van ZSM is en wat de belangrijkste veranderingen zijn geweest die de huidige stand van zaken bepalen. Daarna worden de door de evaluatie bevonden positieve effecten van ZSM benoemd. Vervolgens wordt ingegaan op de kritiek omtrent de zorgvuldigheid van deze werkwijze die de afgelopen jaren is geuit en op de zorgen daarover die door de respondenten uit het evaluatieonderzoek naar voren zijn gebracht. Daarna wordt ingegaan op de reactie van de minister, die de zorgen uit het evaluatierapport over de zorgvuldigheid niet lijkt te delen. In de conclusie wordt kort samengevat welke rechtsstatelijke zorgen over ZSM anno 2016 (nog) bestaan en wordt ingegaan op de vraag of de minister daar een adequaat antwoord op heeft.


Lees het hele artikel in Navigator.

In Wet zorg en dwang geen plaats voor Bopz-arts
Brenda Frederiks en Roy Knuiman
In de sectoren psychogeriatrie en verstandelijk gehandicapten fungeert de Bopz-arts sinds jaar en dag als geneesheer-directeur. Specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicaptenzorg vervullen deze functie, wat in de praktijk betekent dat zij de spilfunctie rondom het beleid van vrijheidsbeperking vervullen. Dit systeem werkt naar behoren en tevredenheid en past bij het eigen karakter van beide sectoren en kan bovendien naadloos aansluiten bij het stappenplan en de besluitvormingsprocedure binnen de Wet zorg en dwang. Het wekt dan ook bevreemding dat de wetgever in de Wet zorg en dwang deze functie van geneesheer- directeur niet langer opneemt.


Lees het hele artikel in Navigator.

Hof van Justitie legt bom onder het internet
Mireille van Eechoud en Joost Poort
De uitspraak van het Hof van Justitie EU in de zaak Playboy/GeenStijl gaat in tegen de fundamentele werking van het internet en komt de acceptatie van het auteursrecht bepaald niet ten goede. Door de uitspraak is het volstrekt onzeker geworden wanneer hyperlinken kan zonder de wet te overtreden. De Commissie moet deze rampzalige uitspraak middels regelgeving repareren.


Lees het hele artikel in Navigator.

Reactie: onrechtmatig Wmo-beleid wat nu?
Renske Imkamp en Matthijs Vermaat
In een bijdrage in het NJB2 bespraken Wouter Koelewijn & Bas Wallage de gevolgen van de recente uitspraken van de Centrale Raad van Beroep waarin werd vastgesteld dat huishoudelijke hulp een voorziening is die onder de reikwijdte van de Wmo 2015 valt. De conclusie luidde dat de grote groep Wmo-gerechtigden die eerst geen bezwaar en beroep heeft ingesteld nu tegen het leerstuk van de ‘formele rechtskracht’ aanloopt. Ons inziens gaan de auteurs bij de uitleg van artikel 4:6 Awb aan twee belangrijke aspecten voorbij en worden rechtzoekenden en gemeentebesturen daarmee op het verkeerde been gezet.


Lees het hele artikel in Navigator.

26 oktober 2016
Blog
Bom onder het internet  naschrift
Het is moeilijk te verkroppen dat de legaliteit van dezelfde handeling  een link naar een specifieke locatie op het web  afhangt van de vraag wie je bent en wat je weet.
6 december 2016 Artikel Joost Poort Mireille van Eechoud
Blog
Hof van Justitie legt bom onder het internet
De uitspraak van het Hof van Justitie EU in de zaak Playboy/GeenStijl gaat in tegen de fundamentele werking van het internet en komt de acceptatie van het auteursrecht bepaald niet ten goede.
25 oktober 2016 Artikel Mireille van Eechoud Joost Poort