Nederlands Juristenblad 6
9 februari 2022
2022/2
Data na de dood
Zwevend tussen contract en gegevensbescherming
Mensen zijn zich nog weinig bewust van wat de implicaties van overlijden zijn voor het digitale bezit dat ze nalaten, terwijl iedereen hier steeds meer van heeft. Opvattingen verschillen over de mate waarin erfgenamen toegang moeten krijgen; er is nog weinig bekend over (veranderende) maatschappelijke opvattingen daarover. Omdat digitale communicatie geregeerd wordt door standaardovereenkomsten met aanbieders van informatiediensten, wordt ook de positie van erfgenamen daar primair door bepaald. Tegelijkertijd hebben veel aanbieders nog geen doordacht ‘overlijdensbeleid’ en daarbij passende voorwaarden en tools. Het lijkt tijd dat de (Europese) wetgever daar wat aan gaat veranderen. Om op kortere termijn te zorgen voor meer rechtszekerheid, zou de Nederlandse wetgever in ieder geval enkele specifieke plichten en rechten uit de AVG van toepassing kunnen verklaren op de persoonsgegevens van overleden gebruikers van informatiediensten.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Gluren door het hek van het Vredespaleis: mogen Haagse rechters dat wel?
Hoge Raad 5 november 2021 inzake de Yukos Awards
De Yukos Awards zijn niet gelijk te stellen met privaatrechtelijke arbitrale vonnissen. De Awards zijn gewezen door een volkenrechtelijk scheidsgerecht, dat het verdrag en ‘applicable rules and principles of international law’ heeft toe te passen, en zijn ‘final’, nu er geen verdragsvoorziening is voor vernietiging of appel. Het is dus niet aan Haagse rechters zich bevoegd te verklaren inzake een vordering tot vernietiging van de Awards.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Een voedselzaak tegen de overheid
De juridische mogelijkheden en grenzen voor een Urgenda-achtige vordering
Dit artikel behandelt de juridische mogelijkheden en grenzen om via een voedselzaak bij de Nederlandse rechter de Nederlandse overheid te bewegen tot verandering van het huidige vrijblijvende voedingspreventiebeleid. Daartoe worden de volgende vragen beantwoord: in welke mate vormt de Urgenda-procedure een leidraad voor aansprakelijkheid van de Nederlandse staat op het gebied van voeding? Welk juridisch kader is opportuun voor een voedselzaak tegen de overheid? In hoeverre bestaan er (juridische) begrenzingen die staatsaansprakelijkheid bemoeilijken? Daaraan voorafgaand wordt met zevenmijlslaarzen het overgewichtsprobleem uiteengezet dat aanleiding geeft tot de onderzoeksvragen.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Controle op de bevoegdheid tot infiltratie en het moderniseringstraject van het Wetboek van Strafvordering
Verdwijnt de onafhankelijke controle op de bevoegdheid tot infiltratie van het toneel?
Op 14 april 2021 pleegde een undercoveragent zelfmoord. De rol die hij speelde gedurende het undercovertraject was onder zijn huid gaan zitten. Naar aanleiding van dit tragische voorval is de Commissie Brouwer ingesteld om de feiten en omstandigheden rondom het overlijden te onderzoeken. De Commissie kwam tot een aantal zorgwekkende conclusies. Zo ontbrak het de organisatie aan professionaliteit en werden belangrijke operationele besluiten vanuit een te beperkte oriëntatie en op een te laag hiërarchisch niveau genomen. Maar hoe zit het eigenlijk met de controle op het inzetten van undercoverbevoegdheden en meer specifiek op de bevoegdheid tot infiltratie? Is de huidige wijze van opereren met voldoende (onafhankelijke) waarborgen omkleed of is versterking hiervan noodzakelijk?

[verder lezen in NAVIGATOR]

Eerder verschenen
NJB 5 (2022)
2 februari 2022
NJB 4 (2022)
26 januari 2022
NJB 3 (2022)
20 januari 2022
NJB 2 (2022)
12 januari 2022
NJB 1 (2022)
5 januari 2022