De Europese Commissie heeft op 5 juli 2023 haar vierde jaarverslag over de rechtsstaat gepubliceerd, waarbij de staat van de rechtsstaat per lidstaat wordt onderzocht. Over het Nederlandse justitiële stelsel schrijft de Commissie dat deze nog steeds wordt gekenmerkt door een zeer groot vertrouwen in de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht.

De Commissie schrijft verder onder meer dat de efficiëntie van het justitiële stelsel hoog blijft en achterstanden in de behandeling van strafzaken verder teruggebracht werden. Nederland wordt door deskundigen en leidinggevenden in het bedrijfsleven als een van de minst corrupte landen ter wereld gezien. De regering is begonnen met raadplegingen voor een versterkt anticorruptiebeleid. Het bestrijden van infiltratie van overheidsinstellingen door corruptie blijft een strategische prioriteit als onderdeel van het programma voor de bestrijding van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Onderzoek en vervolging van corruptiezaken worden efficiënt afgehandeld. Er werd een nieuwe gedragscode aangenomen voor bewindspersonen. De herziening van de regels inzake draaideuren ging verder, hoewel het vertrouwen op het mechanisme voor een individuele verantwoordelijkheid en de niet-bindende adviezen de efficiëntie ervan zou kunnen beperken. Er werd een nieuw beleid aangekondigd inzake de transparantie rondom het lobbyen bij ministers en staatssecretarissen, hoewel er geen transparantieregister verbonden is aan dit beleid. De eerder vastgestelde uitdagingen met betrekking tot de transparantie van media-eigendom zijn nog steeds actueel. Er is nog altijd kritiek op de toepassing van de nieuwe wetgeving die als doel heeft toegang tot informatie te verbeteren. Bedreigingen en fysiek geweld tegen journalisten blijven actueel, ondanks de aanhoudende inspanningen van de overheid om dit fenomeen tegen te gaan. Elk van de drie staatsmachten blijft betrokken bij het aanpakken van mogelijke structurele problemen naar aanleiding van de kinderopvangtoeslagaffaire. Het College voor de Rechten van de Mens (NIHR) is een actieve rol blijven spelen. Het maatschappelijk middenveld heeft nog steeds alle ruimte, al werden er enkele tekortkomingen gemeld door belanghebbenden met betrekking tot beperkingen van het recht op demonstratie.

Aanbevelingen

In het algemeen heeft Nederland met betrekking tot de aanbevelingen in het verslag over de rechtsstaat 2022:

  • Enige vooruitgang geboekt bij het verder verbeteren van de digitalisering van het rechtsstelsel, met name wat betreft de publicatie van rechterlijke beslissingen en digitale oplossingen voor gerechtelijke procedures.
  • Enige vooruitgang geboekt bij de voltooiing van de herziening van de regels inzake draaideurconstructies waarbij voormalige ministers en staatssecretarissen betrokken zijn, met inbegrip van een afkoelingsperiode van twee jaar en beperkingen op betaalde activiteiten.
  • Aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de aanneming van een gedragscode voor ministers en staatssecretarissen, met inbegrip van regels inzake geschenken, secundaire activiteiten en lobbyactiviteiten, alsmede doeltreffende monitoring en sancties.
  • Enige vooruitgang geboekt bij de voortzetting van de inspanningen om te zorgen voor een alomvattende follow-up van de kinderopvangtoeslagaffaire om de mogelijke structurele problemen aan te pakken, waarbij alle relevante overheidsinstanties worden betrokken.

Op basis hiervan en rekening houdend met andere ontwikkelingen die zich in de referentieperiode hebben voorgedaan, wordt Nederland aanbevolen om:

  • De inspanningen voort te zetten om het niveau van digitalisering van het rechtsstelsel te verbeteren, met name wat betreft de publicatie van rechterlijke beslissingen.
  • De herziening van de regels inzake draaideurpraktijken waarbij voormalige ministers en staatssecretarissen betrokken zijn, met inbegrip van een afkoelingsperiode van twee jaar en beperkingen op betaalde activiteiten, af te ronden.
  • Strengere transparantieregels vast te stellen voor lobbyactiviteiten voor leden van de regering en het parlement.
  • Door te gaan met de uitgebreide follow-up van de kinderopvangtoeslagaffaire, waarbij alle relevante overheidsinstanties worden betrokken, mede voortbouwend op het werk van de Staatscommissie Rechtsstaat.

Verslag over de rechtsstaat 2023 - Landenhoofdstuk over de situatie op het gebied van de rechtsstaat in Nederland

Bron: www.ec.europa.eu

Laatste nieuws