De coalitie Vertrouwen in de GGZ start 5 september 2023 een rechtszaak tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De reden voor de rechtszaak van de groep psychiaters, psychologen en cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is nieuwe regelgeving van de NZa.

Met de nieuwe regelgeving worden psychiaters en psychologen verplicht om zeer indringende privacygevoelige vragenlijsten over de mentale en sociale problemen van hun cliënten op persoonsniveau aan de NZa te leveren. Leveren ze deze informatie niet aan, dan ontvangen ze een boete van de NZa. De NZa verplicht psychiaters en psychologen vanaf 1 juli 2023 om vragenlijsten en diagnose-informatie over hun cliënten aan te leveren. De lijsten beslaan een brede verzameling sociale en mentale problemen, die de behandelaar een score moet geven om de ernst aan te duiden. Met deze informatie claimt de NZa de behandelduur te kunnen voorspellen en zo de wachtlijsten in de GGZ te kunnen verkorten.

Inbreuk op privacy cliënten

Uiterlijk 31 augustus 2023 dienden alle zorgaanbieders in de GGZ de eerste lichting vragenlijsten te hebben aangeleverd, via een online portaal van de NZa. Als ze de vragenlijsten niet aanleveren, riskeren ze een dwangsom. Dit staat volgens de actiegroep in schril contrast met de informatievoorziening aan de cliënten zelf, die nihil is. Enkele zorgaanbieders in de GGZ informeren hun cliënten op eigen initiatief, maar vanuit de NZa en de beroepskoepels die dit plan al jaren voorbereiden, is aan cliënten vooralsnog niets over deze omstreden verplichtingen gecommuniceerd. Zowel de NZa die deze verplichting oplegt, evenals de zorgkoepels in de GGZ verzaken volgens Vertrouwen in de GGZ hun verantwoordelijkheid door cliënten niet uitgebreid en tijdig te informeren over deze verregaande inbreuk op hun privacy. Het medisch beroepsgeheim en het vertrouwen in de spreekkamer worden met deze verplichting massaal doorbroken. De verantwoordelijke partijen lijken in te zetten op een strategie van geruisloze goedkeuring. Dat juist de mensen van wie de meest intieme informatie straks in een overheidsdatabank wordt opgeslagen hier niet actief en persoonlijk over worden geïnformeerd, is de ogen van Vertrouwen in de GGZ onacceptabel.

Bron: www.vertrouwenindeggz.nl

Laatste nieuws