De Europese Commissie en de Verenigde Staten hebben laten weten dat zij in principe overeenstemming hebben bereikt over een nieuw ‘Trans-Atlantic Data Privacy Framework’ waardoor er weer trans-Atlantisch gegevens uitgewisseld kunnen worden op een manier die tegemoet komt aan de zorgen die door het Hof van Justitie van de Europese Unie zijn geuit in het Schrems II arrest van juli 2020.

De VS heeft toegezegd om grondige hervormingen door te voeren die de bescherming van de privacy en burgerlijke vrijheden met betrekking tot Amerikaanse inlichtingenactiviteiten zullen versterken. In het kader van het hernieuwde Trans-Atlantic Data Privacy Framework moeten de Verenigde Staten waarborgen invoeren om ervoor te zorgen dat inlichtingenactiviteiten na data signalen noodzakelijk en evenredig zijn voor het nastreven van gedefinieerde nationale veiligheidsdoelstellingen. Ook moet er een onafhankelijk beroepsmechanisme worden ingesteld op twee niveaus met bindend gezag om directe remediërende maatregelen te nemen en moet er stevig en gelaagd toezicht zijn op de activiteiten van inlichtingendiensten naar aanleiding van data signalen om naleving van de beperkingen op toezichtactiviteiten te waarborgen. Het Framework zal een duurzame basis vormen voor trans-Atlantische gegevensstromen en van cruciaal belang zijn voor de bescherming van burgerrechten. 

Laatste nieuws