De doelstelling om ambtsmisdrijven te bestrijden die verband houden met corruptie vormt een doelstelling die minder belangrijk is dan de doelstelling om zware criminaliteit te bestrijden. Vanwege deze hiƫrarchie van doelstellingen mag in het kader van onderzoeken naar dergelijke ambtsmisdrijven geen toegang worden verleend tot persoonsgegevens die bewaard zijn met het oog op de bestrijding van zware criminaliteit. Dat heeft het HvJ EU bepaald in een arrest van 7 september 2023.

Het ambtsmisdrijf dat een openbaar aanklager wordt verweten, is vastgesteld op basis van gegevens die zijn bewaard door aanbieders van elektronische-communicatiediensten. Die gegevens zijn bewaard in het kader van criminele-inlichtingenoperaties en strafonderzoeken, en zijn aan de bevoegde autoriteiten ter beschikking gesteld ter bestrijding van zware criminaliteit. Het EU-Hof brengt in herinnering dat artikel 15, lid 1, van de richtlijn de EU-lidstaten toestaat om onder meer te voorzien in uitzonderingen op de in artikel 5, lid 1, van de richtlijn geformuleerde principeverplichting om de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen. De EU-lidstaten kunnen daartoe wetgevingsmaatregelen treffen om persoonsgegevens gedurende een beperkte periode te bewaren om redenen die verband houden met doelstellingen van algemeen belang. Het gaat om doelstellingen als het waarborgen van de nationale veiligheid, de landsverdediging en de openbare veiligheid, of om strafbare feiten of onbevoegd gebruik van het elektronische-communicatiesysteem te voorkomen, te onderzoeken, op te sporen en te vervolgen. Het HvJ EU stelt vast dat de gegevens in de onderhavige zaak zijn bewaard met het oog op de bestrijding van zware criminaliteit. De doelstelling van algemeen belang om ambtsmisdrijven te bestrijden die verband houden met corruptie vormt volgens het HvJ EU een doelstelling die minder belangrijk is dan de doelstelling om zware criminaliteit te bestrijden.

ECLI:EU:C:2023:631

Bron: www.ecer.minbuza.nl

Laatste nieuws