De informatie over de duurzaamheid van financiële producten kan begrijpelijker en concreter. Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) moet sector zich beter voorbereiden op specifiekere regelgeving die op 1 januari 2023 gaat gelden. De AFM heeft onderzoek gedaan naar de toepassing van de algemenere regels die nu al gelden.

De AFM heeft drie onderzoeken uitgevoerd naar de toepassing van deze transparantieregels. Dit is gedaan bij banken, verzekeraars, pensioenuitvoerders, beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsfondsen. Daaruit blijkt dat de duurzaamheidsinformatie wel wordt verstrekt, maar over de hele linie begrijpelijker en concreter kan. De kleinere partijen hebben meer moeite om aan de regels te voldoen dan de grotere instellingen. Organisaties kunnen vaak nog niet aangeven of ze beleggen in activiteiten in lijn met de Taxonomieverordening, het Europese classificatiesysteem voor groene of duurzame economische activiteiten. De Taxonomie geldt vanaf 1 januari 2022. Beheerders van beleggingsfondsen zijn wel voorzichtiger geworden met duurzaamheidsclassificaties.

Transparantiewetgeving moet ‘groenwassen’ voorkomen

Het huidige niveau van informatieverstrekking voldoet nu nog niet aan de huidige vereisten. De nadere regelgeving die per 1 januari 2023 van kracht wordt, geeft meer duidelijkheid over wat er precies wordt verwacht. De sector moet zich daarop voorbereiden. Het is belangrijk dat de sector hier stappen blijft zetten en consumenten goed informeert. De Europese transparantiewet duurzame financiering; de ‘Sustainable Finance Disclosure Regulation’ (SFDR) die sinds 10 maart 2021 op hoofdlijnen geldt, heeft als doel om consumenten inzicht te geven in hoe ‘groen’ producten of partijen echt zijn. Zodat ze kunnen kiezen voor een aanbod dat aansluit bij hun verwachtingen. Ook vereist de wet duidelijkheid over wat duurzaamheidsrisico’s betekenen voor het rendement van een investering, zoals overstromingen en CO2 beprijzing.

Onderzoek naar de naleving van de SFDR en Taxonomieverordening door beheerders van Nederlandse beleggingsinstellingen en icbe’s

Eerste onderzoek naar naleving van SFDR- en Taxonomievereisten door pensioenfondsen en PPI’s

Eerste onderzoek naar SFDR- en Taxonomievereisten onder banken, beleggingsondernemingen en verzekeraars

Bron: www.afm.nl

Laatste nieuws