De kwartiermakers toekomst accountancysector Marlies de Vries en Chris Fonteijn hebben op 21 november 2023 hun slotrapportage Druk en tegendruk aangeboden aan de Minister van Financiën. De kwartiermakers zijn kritisch over de bereidheid van de accountancysector om te veranderen. De afgelopen jaren is te weinig voortuitgang geboekt om haar gezag en vertrouwen te herwinnen.

Volgens het rapport staat de sector zwaar onder druk. Druk van de gecontroleerde onderneming, commerciële druk, tijdsdruk en een gestaag groeiend takenpakket. Dit vereist tegendruk, stellen de kwartiermakers. Tegendruk van de accountant zelf en zijn organisatie. Een onafhankelijke houding en professioneel-kritische instelling zijn daarbij essentieel. Veel individuele beroepsbeoefenaren zijn gemotiveerd en van goede wil zijn, maar de sector als geheel is traag en risicomijdend. Zij zou meer lef moeten tonen om te experimenteren op het gebied van innovatie, fraude en continuïteit. Deze taak ligt in de eerste plaats bij de leiding van de accountantsorganisaties. Evenals de belangrijke taak om druk te blijven zetten op het continue proces ter verbetering en bewaking van de kwaliteit van de wettelijke controle. Daarbij zou het middenkader ruime autonomie moeten krijgen om te zorgen dat individuele accountants de benodigde professioneel-kritische instelling kunnen ontwikkelen. De aanwezige sterke druk voor medewerkers op de output binnen accountantsorganisaties werkt belemmerend voor professionals en nodigt uit tot het nemen van shortcuts.

Meer snelheid en beter toezicht

De kwartiermakers stellen nadrukkelijk dat óók de gecontroleerde organisaties een rol en verantwoordelijkheid hebben bij de verbetering van de kwaliteit van de wettelijke controle. Om die reden stellen zij dat een verplichtstelling van een verklaring omtrent risicobeheersing (VOR) wenselijk is. Dit stelt bedrijven verplicht om risico’s te identificeren en maatregelen te nemen om deze te beheersen. De kwartiermakers pleiten niet voor meer regels, wel voor meer en beter toezicht. De voorgenomen instellingsverplichting voor raden van commissarissen juichen zij dan ook toe. De roep om ingrijpen in de structuur van de sector ligt voor de hand, maar uit de in opdracht van de kwartiermakers uitgevoerde onderzoeken (naar joint audit, intermediair en structurele splitsing) blijkt dat dit op dit moment niet wenselijk is. De invoering van kwaliteitsindicatoren (Audit Quality Indicators) daarentegen zien de kwartiermakers als een logische vervolgstap op eerdere adviezen. Deze indicatoren hadden er al lang moeten zijn. De kwartiermakers vragen de sector daarnaast nadrukkelijk om vaart te maken met de herziening van het beroepsprofiel en de herinrichting van het onderwijs. Hier valt ook het systeem van permanente educatie onder. De gewenste snelheid ziet volgens de kwartiermakers ook op het wetgevingsproces. De verankering van de maatregelen in de Wet toekomst accountancy vormt een belangrijke stap in de uitvoering van de aangekondigde maatregelen. De kwartiermakers roepen daarom de politiek op om zoveel mogelijk vaart te maken met de aanname van het wetsvoorstel toekomst accountancy en om druk op de sector te houden. In de tussentijd is constante waakzaamheid vereist om te zorgen dat de kwaliteit van de wettelijke controle niet wordt geschaad.

Druk en tegendruk: Slotrapportage kwartiermakers toekomst accountancy

Bron: www.rijksoverheid.nl

Laatste nieuws