Nederlands Juristenblad 29
30 augustus 2017
2017/8
‘Publieke regie’ in Groningen
Publiekrechtelijke schadeafhandeling en het vertrouwen in de overheid
De aanpak van de NAM en de overheid met betrekking tot de schadeafhandeling is vooral gebaseerd op het aansprakelijkheidsrecht en draagt mede daardoor niet bij aan het herstel van het vertrouwen. Inmiddels pleiten steeds meer auteurs en instanties voor ruimhartigheid in de compensatie van de Groninger bevolking. Van de NAM lijkt een dergelijke ruimhartigheid niet te hoeven worden verwacht. Wat voor rol kan de centrale overheid in de schadeafhandeling spelen om het vertrouwen van Groningen terug te winnen en hoe kan van staatswege betrachte ruimhartigheid bijdragen aan het herstel van vertrouwen? In dit artikel wordt gepleit voor een bestuursrechtelijke aanpak die niet alleen over herstel van vertrouwen spreekt, maar zich daadwerkelijk rekenschap geeft van inzichten uit de sociaalpsychologische literatuur over dit onderwerp.


Lees het hele artikel in Navigator.

Bezwaren tegen wijze van beboeting in Meststoffenwet
In de Meststoffenwet is bepaald dat boeten worden opgelegd indien de aangevoerde en door de dieren geproduceerde meststoffen niet kunnen worden verantwoord, met andere woorden: indien niet aan de zogenoemde verantwoordingsplicht wordt voldaan. Er bestaan drie principiële bezwaren tegen de wijze waarop thans boeten worden opgelegd. Allereerst is de beboeting gebaseerd op onnauwkeurige meetresultaten. Daarnaast is de beboeting in strijd met de onschuldpresumptie en het lex-certabeginsel.


Lees het hele artikel in Navigator.

Rechterlijke onpartijdigheid in tijden van digitale sociale netwerken
Hoe onpartijdig is een rechter die op Facebook bevriend is met een partij of diens advocaat in zijn contactenlijst op LinkedIn heeft staan? Naarmate het belang en de reikwijdte van digitale sociale netwerken toenemen, en ook meer mensen die al onderdeel uitmaken van een dergelijk netwerk toetreden tot de rechterlijke macht, zal de aandacht voor de rechterlijke activiteit op sociale media toenemen. Een digitaal verlichte en realistische benadering zal zich er rekenschap van moeten geven dat het zinloos is om steeds nieuwe regels te verzinnen op ieder moment dat nieuwe technologische ontwikkelingen de status quo bedreigen. Rechters isoleren van iets dat door een groot deel van de maatschappij inmiddels als belangrijk onderdeel van het leven wordt gezien is niet iets wat zou moeten worden nagestreefd.


Lees het hele artikel in Navigator.

Opsporing en vervolging van buitenlandse militairen in Nederland
In dit artikel wordt een aantal juridische aandachtspunten onder de aandacht gebracht die van belang zijn bij de opsporing en vervolging van buitenlandse militairen. Hiertoe wordt eerst de bijzondere rechtspositie van buitenlandse militairen besproken. Vervolgens wordt nader ingegaan op een aantal juridische knelpunten met betrekking tot de uitoefening van rechtsmacht, opsporing en rechtshulp, de positie van het slachtoffer en de verstrekking van politie- en justitiële gegevens, waarna wordt besloten met een aantal aanbevelingen.


Lees het hele artikel in Navigator.

Eerder verschenen
NJB 28 (2017)
12 juli 2017
NJB 27 (2017)
5 juli 2017
NJB 26 (2017)
28 juni 2017
NJB 25 (2017)
21 juni 2017
NJB 24 (2017)
14 juni 2017