Nederlands Juristenblad 22
19 juni 2024
2024/6
Hersteloperatie kinderopvang
Bureaucratisch of responsief?
Waarom lukt het maar niet de hersteloperatie voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire op een voor iedereen bevredigende manier af te ronden? Het denkkader van de bureaucratische rechtsstaat heeft nog steeds te veel de overhand en moet worden ingewisseld voor dat van de responsieve rechtsstaat en de burgergerichte overheid. Dat is ook de benadering die de overheid nu breed uitdraagt, en die het Ministerie van Financiën ook wil volgen. Binnen dat denkkader moeten de afwegingen worden gemaakt, afwegingen over de hoogte van de vergoedingen, over de inrichting van de procedures en over de stappen die daarin worden gezet. In de werkwijze van de stichting (Gelijk)waardig Herstel (SGH), waar toeslagouders in samenwerking met deskundigen, vrijwilligers en bedrijven in de financiële sector een alternatieve route naar herstel hebben ontwikkeld, staan de ouders centraler dan in de departementale procedure en dat werpt vruchten af.

[verder lezen in InView]

Over de noodzaak van financiële integriteitsregels voor rechters
Dit artikel bespreekt het, in het aanhangige wetsvoorstel ter bevordering van de onafhankelijkheid en integriteit van rechters, voorgestelde artikel 44c Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (Wrra). Dat artikel bewerkstelligt dat rechters geen financiële belangen mogen hebben die onverenigbaar zijn met het rechterschap. Daarnaast ontstaat voor sommige rechters de verplichting om bepaalde financiële belangen te melden. Dit roept een aantal vragen op. Biedt artikel 44c Wrra een geschikt instrumentarium om financiële integriteitsregels voor rechters te realiseren? Kan het bijdragen aan het versterken van een onpartijdige, onafhankelijke en integere rechtspraak, en hoe verhoudt het voorstel zich met het recht op privéleven van rechters?

[verder lezen in InView]

De beschermende strekking van verzekering en het opgedrongen avontuur van een door ‘invaren’ gevormde pensioenpot
De overeenkomst tot uitvoering van een pensioenrechtelijke ‘premieregeling’ met defined contribution, maar zonder defined benefit is, wegens het ontbreken van een ‘beschermende strekking’, geen verzekering en (dus) geen levensverzekering. De overeenkomst tot uitvoering van een ‘uitkeringsregeling’ met defined benefit (als nu nog veelal uitgevoerd door pensioenfondsen) is dat wel. Daaruit volgt dat ‘invaren’ als geregeld in de Wet toekomst pensioenen (Stb. 2023, 216) een maritieme metafoor is voor ontneming op massale schaal van eigendom in de zin van artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM en artikel 17 Handvest Grondrechten EU. Het in Asser/Lutjens 7-XI 2023 nr. 258 verdedigde standpunt dat ‘het begrip verzekering niet vereist dat risico-overdracht naar de verzekeraar plaatsvindt’ wordt aan de hand van een analyse van de wettelijke definitie in het licht van haar ontstaansgeschiedenis bestreden. Essentieel voor verzekering – ook voor sommenverzekering – is de overdracht aan een verzekeraar van een financieel risico waaraan het vermogen van een verzekerde of een begunstigde zonder de verzekering zou zijn blootgesteld. Op welke wijze dienen verkregen rechten van deelnemers in pensioenfondsen te worden gerespecteerd? Dit artikel bepleit een oplossing in lijn met de ‘gulden regel’ van artikel 69 sub a Overgangswet nieuw BW.

[verder lezen in InView]

Over werkdruk en de gerechtsjurist
De Rechtspraak lijdt onder hoge werkdruk. De aangewezen verkenner, Jaap Winter, presenteerde onlangs een rapport met waardevolle aanbevelingen om verlichting te brengen. Twee daarvan gaan over de inzet van ervaren gerechtsjuristen en de wijze waarop zij kunnen bijdragen aan het verminderen van de werkdruk. Deze worden onder de loep genomen en van een kanttekening voorzien.

[verder lezen in InView]

Eerder verschenen
NJB 21 (2024)
12 juni 2024
NJB 20 (2024)
5 juni 2024
NJB 19 (2024)
29 mei 2024
NJB 18 (2024)
23 mei 2024
NJB 17 (2024)
16 mei 2024