Nederlands Juristenblad 22
31 mei 2016
2016/5
Een normatief toetsingskader voor gegevensverwerking
Aan een zo rijk preadvies als dat van Moerel en Prins kan via een korte bespreking als deze geen recht worden gedaan. Met de proeve van een nieuw toetsingskader voor gegevensverwerking, wordt de vinger op de zere plek gelegd: de bestaande en toekomstige Europese regelgeving schiet te kort; te inflexibel en statisch in een omgeving met hoge dynamiek. Er moet gezocht worden naar een alternatieve, meer normatieve aanpak die recht doet aan de complexiteit van ‘big data’ en die legitimiteit herstelt. Het voorstel om bij de vraag naar de geoorloofdheid van gegevensverwerking primair de aanwezigheid van een gerechtvaardigd belang uitgangspunt te laten zijn, daagt uit.


Lees het hele artikel in Navigator.

De criminele homo digitalis
Mireille Hildebrandt heeft duidelijke opvattingen over het recht en verstand van zaken over de digitale wereld. Ze daagt uit en verveelt niet met technische uiteenzettingen of met juridische betogen over de brij van regelgeving met betrekking tot gegevens. Het preadvies zet aan tot denken en doet beseffen dat datagestuurde intelligentie in het strafrecht gevolgen zal moeten hebben. Met name waar het automatische dataanalyses betreft die geïndividualiseerde personen aanwijzen is regulering in het Wetboek van Strafvordering nodig. Dit is niet direct noodzakelijk in het geval van het gebruik van data-gestuurde intelligente systemen als gevolg waarvan algemeen beleid wordt geadviseerd of waarmee bepaalde hot spots worden aangewezen. Hildebrandt bepleit verder terecht de noodzaak om een toezichthouder in te stellen die de werking controleert van data-gestuurde systemen die bij heimelijk onderzoek worden ingezet. Dit kan zijn de Autoriteit Persoonsgegevens, maar wellicht nog beter een in het leven te roepen Commissie van Toezicht voor de Politie.


Lees het hele artikel in Navigator.

Homo Digitalis Civilis
Eric Tjong Tjin Tai heeft een brede blik en dit preadvies is daarvan weer een goed voorbeeld. Hij neemt ons mee op reis naar wat uiteindelijk een ontwerp van een privaatrecht voor het digitale domein moet worden. De kernvraag daarbij is of we gedigitaliseerde informatie (‘data’) als zelfstandig object van recht zouden moeten erkennen en, zo ja, langs welke juridische wegen die erkenning dan zou moeten lopen.


Lees het hele artikel in Navigator.

Wie beschermt de homo digitalis binnen de trias 2.0?
Zwenne en Schmidt hebben een mooi preadvies geschreven waarin een actueel thema met een inventariserende blik wordt bekeken. In het preadvies vindt de lezer een uitvoerige analyse van de negatieve invloeden die de digitalisering op de verhouding tussen de homo digitalis en de overheid heeft. Voor bescherming van zijn (rechts)positie hoeft de homo digitalis volgens de preadviseurs niet bij de wetgever en het bestuur aan te kloppen. De rechter kan mogelijk wel die volgens de preadviseurs noodzakelijke bescherming bieden.


Lees het hele artikel in Navigator.

Voorsorteren op de Algemene Verordening Gegevensbescherming
Twee stappen vooruit, één stap terug
De Algemene Verordening Gegevensbescherming is op 25 mei 2016 in werking getreden en zal op 25 mei 2018 van toepassing zijn. De Verordening heeft tot doel het niveau van bescherming van persoonsgegevens te verhogen, door versterking van de rechten van de betrokkenen en door een gelijkwaardig niveau van bescherming in alle lidstaten van de EU te bewerkstelligen. Nu het stof van de onderhandelingen is neergedaald en de Verordening geldend recht is, is het moment aangebroken om te bezien of deze ambitieuze doelen worden bewaarheid.


Lees het hele artikel in Navigator.

Eerder verschenen
NJB 21 (2016)
25 mei 2016
NJB 20 (2016
18 mei 2016
NJB 19 (2016)
11 mei 2016
NJB 18 (2016)
4 mei 2016
NJB 17 (2016)
28 april 2016