Ybo Buruma (1955) is sinds 1 september 2011 raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden. Buruma studeerde criminologie en strafrecht en promoveerde in 1993 bij A.C. 't Hart in Leiden. Hij was nauw betrokken bij de Parlementaire Enquête Opsporingsmethoden (cie. Van Traa) en het sequeel daarvan (cie. Kalsbeek) en bij de Parlementaire Enquête Bouwnijverheid (cie. Vos). Hij maakte deel uit van de Commissie Bestuurlijke Evaluatie AIVD (2004) en was voorzitter van de (Toegangs)Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken. Voorafgaand aan zijn toetreden tot de Hoge Raad was hij hoogleraar straf(proces)recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Buruma is redacteur van het NJB.

Artikelen van Ybo Buruma

Blog
Racisme en discriminatie als ‘systemische problemen’
Het gaat om burgers die opkomen tegen de alledaagse ervaring dat de (grond)wet­telijk geldende eis van gelijke behandeling voor mensen van kleur geen betekenis heeft. Alsof de rechtsorde hen heeft prijs gegeven.
7 juli 2020 Vooraf Ybo Buruma
Blog
Het nieuwe normaal
De planbureaus adviseren de huidige fase als een overgangsfase te blijven beschouwen. Dat advies betekent voor de wereld van het recht dat regels die onder deze abnormale omstandigheden worden geschre­ven, niet het nieuwe normaal funderen.
2 juni 2020 Vooraf Ybo Buruma
Blog
Recht in tijd van nood
In een democratische rechtsstaat kan de rechtspraak niet langer dan twee maanden nagenoeg stilgezet worden. Daarom moeten ook rechters improviseren en zich aanpassen om eraan bij te dragen dat we deze crisis te boven komen.
31 maart 2020 Vooraf Ybo Buruma
Blog
Activistische rechters
Anders dan 61% van de bevolking denkt, is de ruimte en de wens om politieke voorkeuren te laten doorklinken nagenoeg afwezig ook in zeldzame gevallen waarin sprake is van vernieuwende rechtspraak.
10 februari 2020 Vooraf Ybo Buruma
Blog
Respect voor Suriname
Met de veroordeling op 29 november 2019 van hun zittende president hebben de Surinaamse rechters een les in rechtsstatelijkheid gegeven voor de rest van de wereld.
17 december 2019 Vooraf Ybo Buruma
Blog
Ondermijning en de veerkracht van de rechtsstaat
Waar komt de moedeloos stemmende opvatting vandaan dat het strafrecht niet geschikt is?
28 oktober 2019 Vooraf Ybo Buruma
Blog
Gbagbo: een onthutsend vonnis
Op 16 juli verscheen de geschreven uitspraak van het ICC in de zaak tegen oud-president Gbagbo. De kritiek die Judge Tarfusser blijkens diens (concurring) Opinion heeft op de Aanklager is onthutsend.
2 september 2019 Vooraf Ybo Buruma
TijdschriftNJB 22 (2019)
DE GRENZEN VOORBIJ: Bespreking van de preadviezen voor de Jaarvergadering 2019 van de Nederlandse Juristen-Vereniging
Redactie
Buiten de geografische grenzen
Ybo Buruma
Bespreking van het preadvies voor de NJV-jaarvergadering 2019 van Lianne Boer en Wouter Werner, ‘Concepties van territorialiteit in het internationaal recht’.


Lees het hele artikel in Navigator.

Het preadvies van K. Arts & M. Scheltema
Jaap Spier
Bespreking van het preadvies voor de NJV-jaarvergadering 2019 van Karin Arts en Martijn Scheltema, ‘Territorialiteit te boven Klimaatverandering en mensenrechten’.


Lees het hele artikel in Navigator.

Vluchten kan niet meer
Taru Spronken
Bespreking van het preadvies voor de NJV-jaarvergadering 2019 van Tineke Strik en Ashley Terlouw, ‘Territorialiteit en vluchtelingenrecht: verantwoordelijkheid nemen, afschuiven of delen?’.


Lees het hele artikel in Navigator.

5 juni 2019
Blog
De verdoezelde cijfers: fake nieuws of ruis?
Er is van alles te zeggen over de deconfiture van Harbers. Maar uiteindelijk ligt eraan ten grondslag het vaker voorkomende fenomeen van wat Amerikanen stovepiping noemen.
27 mei 2019 Vooraf Ybo Buruma
Blog
De rechtspraakvisitatie
De verborgen verleiding van outputindicatoren zal plaats moeten maken voor een permanente dialoog met de werkvloer.
8 april 2019 Vooraf Ybo Buruma