Ybo Buruma (1955) is sinds 1 september 2011 raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden. Buruma studeerde criminologie en strafrecht en promoveerde in 1993 bij A.C. 't Hart in Leiden. Hij was nauw betrokken bij de Parlementaire Enquête Opsporingsmethoden (cie. Van Traa) en het sequeel daarvan (cie. Kalsbeek) en bij de Parlementaire Enquête Bouwnijverheid (cie. Vos). Hij maakte deel uit van de Commissie Bestuurlijke Evaluatie AIVD (2004) en was voorzitter van de (Toegangs)Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken. Voorafgaand aan zijn toetreden tot de Hoge Raad was hij hoogleraar straf(proces)recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Buruma is redacteur van het NJB.

Artikelen van Ybo Buruma

Blog
De Klima-zaak en de rol van de rechter
In dit prachtarrest is onderkend dat het één ding is om de margin of appreciation van staten met betrekking tot de noodzaak van het bestrijden van de klimaatverandering te beperken en iets anders om voor te schrijven hoe ze dat moeten doen.
18 april 2024 Vooraf Ybo Buruma
Tijdschrift NJB 9 (2024)
Less is more?
Rowin Jansen
De afgelopen jaren rezen meerdere rechtmatigheidsvragen over het optreden van de NCTV, in het bijzonder over internetmonitoring. Voor bepaalde activiteiten bleek een wettelijke basis te ontbreken. De regering heeft de ‘gaten’ in de rechtsgrondslagen willen dichten met wetgeving. De nu aan genomen NCTV-wet biedt grond slagen voor het verwerven, het verwerken en het verspreiden van persoonsgegevens. Deze bijdrage richt zich op de gekozen juridische verankering van zogeheten ‘trend- en fenomeenanalyses’ en de staatsrechtelijke positionering van de NCTV. De bespreking daarvan mondt uit in een betoog voor het onderbrengen van de NCTV, de AIVD en de MIVD in één overkoepelend wettelijk kader met een sluitend toezichtstelsel.

[verder lezen in InView]

Kennis en ervaring met het recht maakt burger realistischer
Marijke Malsch, Juliette de Wit en Boudewijn de Bruin
Kennis van het recht is van groot belang voor burgers. Het is belangrijk dat zij weten waar zij terecht kunnen als zij een juridisch probleem hebben dat zij niet zelf kunnen oplossen. Het helpt als zij weten wat zij wel of juist niet kunnen verwachten van het rechtssysteem. Wat weet de gemiddelde burger eigenlijk over het recht en de werking daarvan? En welke factoren hebben hier invloed op? Dat wordt in dit artikel onderzocht. Om kennisvergaring over het rechtssysteem beter mogelijk te maken, dient het rechtssysteem zich in ieder geval open en responsief op te stellen naar de ‘gewone’ burger, ook als die niet hoogopgeleid is.

[verder lezen in InView]

Getuigenbescherming
Karola van Nie
Er is een dringende behoefte bij het OM aan een wettelijke regeling die duidelijk maakt welke afspraken in het kader van getuigenbescherming kunnen worden gemaakt. Een wettelijk vastgelegde arbitragemogelijkheid zou daar onderdeel van uit moeten maken. Toetsing van getuigenbeschermingsovereenkomsten door de rechtercommissaris draagt echter niet bij aan een verbetering van het stelsel getuigenbescherming, integendeel.

[verder lezen in InView]

In Memoriam - Dries van Agt, Willibrord Davids, Willem van Schendel
Ybo Buruma en Dineke de Groot
Mr A.A.M. van Agt was jurist. Natuurlijk was hij tussen 1977 en 1982 ook minister-president van Nederland en daarvoor Minister van Justitie. Maar hij was geen politicus pur sang en bleef tot op het laatst met oud-collega’s van de Nijmeegse rechtenfaculteit contact houden. Onder zijn speelse schwung en ontregelende humor school een scherp denkend jurist die probeerde zijn inzichten te laten doorwerken in zijn politieke handelen.

[verder lezen in InView]

Uit de Rechtbank Assen kwam hij in 1986 naar de Hoge Raad, waar hij in 1998 vicepresident werd en in 2004 president. Begonnen als kandidaat-notaris, een poosje werkzaam op Curaçao, tussen 1975 en 1980 verbonden aan de vakgroep notarieel recht van de Rijksuniversiteit Groningen en sindsdien tot aan zijn pensionering in 2008 lid van de rechterlijke macht. Willibrord Davids verenigde niet alleen zijn kennis en ervaring in de wetenschap, het notariaat en de rechterlijke macht, maar ook in het civiele recht en het strafrecht.

[verder lezen in InView]

Zijn verschijning was flamboyant. Afgekleed naar de laatste Italiaanse mode, doorgaans met pochet en hoed. Het was een feest om door hem aangesproken te worden. Hij deed velen dat plezier. Het verhaal gaat dat hij zelfs toeristen die zaten uit te rusten voor zijn huis in Amsterdam met belangstellende vragen bestookte terwijl hij ze koffie met een koekje aanbood. Met koekjes deed hij dagelijks ook zijn ronde in de Hoge Raad. ‘Management by cookie’ – om van iedereen ongeacht rang of stand te horen hoe het ging, een ideetje te opperen, te vertellen over de laatste opera die hij had gezien. Nieuwsgierig en gulzig naar mensen en voor velen een steun en toeverlaat. Zo was de geliefde vicepresident in de Hoge Raad der Nederlanden, Willem van Schendel.

[verder lezen in InView]

7 maart 2024
Blog
Inlichtingendiensten van de politie
Misschien is het wettelijk onderscheid tussen de verschillende Inlichtingendiensten van de politie te zeer gedacht vanuit het systeem van de overheid en te weinig vanuit de praktijk van de politiemensen en de leefwereld van de burgers.
14 februari 2024 Vooraf Ybo Buruma
Blog
Lessen van 2023
Het afstandelijke recht dat vooral betrekking heeft op fundamentele vrijheden en verdelingskwesties biedt een taal om het gesprek te beginnen, ook als mensen elkaar vanwege morele noties ten diepste haten.
14 december 2023 Vooraf Ybo Buruma
Blog
Het nut van visitatie
In visitaties gaat veel tijd en moeite zitten en ik vraag me al langer af of deze vrucht van bestuurskundig denken dat alles waard is.
17 oktober 2023 Vooraf Ybo Buruma
Blog
Voorkom onnodig daderschap en slachtofferschap
In verband met de preventie van misdaad moeten we onder ogen zien dat in de context van marktwerking en decentralisatie van jeugdzorg en GGZ tenminste één concreet probleem bestaat: degenen die de zorg het hardste nodig hebben krijgen die niet.
11 juli 2023 Vooraf Ybo Buruma
Tijdschrift NJB 19 (2023)
Grondwet begrepen door gewone mensen
Jelle But
Deze bijdrage beoogt bestaande onderzoeken naar de perceptie van de Grondwet aan te vullen, door te rapporteren over de onderzoeksresultaten van een bevolkingsenquête gericht op Grondwetsinternalisering en constitutioneel besef, in plaats van Grondwetskennis. Hoe zit de Grondwet in de hoofden en harten van de burger? Welke grondwettelijke waarden zijn geïnternaliseerd en in hoeverre? Uit het onderzoek komen opvallende resultaten naar voren. Zo blijken hoger opgeleiden constitutionele situaties niet beter te herkennen dan lager opgeleiden en juristen grondwettelijke normen niet beter te herkennen dan niet-juristen.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Begrijpelijke boodschappen
Willem Huberts
Bespreking van het preadvies voor de NJV-jaarvergadering 2023 van Tirza Cramwinckel, Henk Pander Maat & Ted Sanders, ‘Begrijpelijke overheidscommunicatie. Een communicatief-juridisch evaluatiekader’, in: W.H. van Boom e.a., Klare taal. Handelingen NJV, 152e jaargang/2023, Deventer: Wolters Kluwer 2023, p. 7-156

[verder lezen in NAVIGATOR]

Voorbij het puntjesgepeuter
Ybo Buruma
Bespreking van het preadvies voor de NJV-jaarvergadering 2023 van Geerke van der Bruggen & André Verburg, ‘Zo goed en helder en menselijk mogelijk. Een pleidooi voor sprekende uitspraken’ (preadvies), in: W.H. van Boom e.a., Klare taal. Handelingen NJV, 152e jaargang/2023, Deventer: Wolters Kluwer 2023, p. 157-246

[verder lezen in NAVIGATOR]

Duidelijkheid en begrijpelijkheid als regulatief idee
Marc Loth
Bespreking van het preadvies voor de NJV-jaarvergadering 2023 van Willem van Boom, ‘Duidelijk en begrijpelijk. Over teksten en transactiebesluiten in het privaatrecht’ (preadvies), in: W.H. van Boom e.a., Klare taal. Handelingen NJV, 152e jaargang/2023, Deventer: Wolters Kluwer 2023, p. 247-306

[verder lezen in NAVIGATOR]

1 juni 2023
Blog
De prijs van duurzaamheidsrapportages
De Corporate Sustainability Reporting Directive heeft een tomeloze ambitie en gaat ook een enorme impact krijgen.
16 mei 2023 Vooraf Ybo Buruma
Blog
Chinese lessen over rechtspraak en AI
Voor de oplossing van de overbelasting van de rechtspraak hoeven we niet te denken aan zulke grootschalige technologische ontwikkelingen als in China.
7 maart 2023 Vooraf Ybo Buruma
Blog
Redders en drenkelingen en de Europese rechtsruimte
Als lidstaten levensgevaar teweegbrengen en het door fundamentele rechten gedreven EU-agentschap daarvan wegkijkt, is het terecht dat non-gouvernementele organisaties de rol op zich nemen om het meest fundamentele recht in de Europese rechtsruimte – het recht op leven – te beschermen.
17 januari 2023 Vooraf Ybo Buruma