Coen E. Drion (1956) is redacteur van het NJB en sinds september 2015 advocaat-partner bij Jones Day te Amsterdam. Daarvoor was hij - vanaf september 2010 - raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden. Drion voltooide in 1988 zijn opleiding Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en was daarna werkzaam in de advocatuur. In 1992 richtte hij samen met collega’s het advocatenkantoor Kennedy van der Laan op, waar hij zich ontwikkelde tot specialist op het gebied van (internationaal) contracten- en aansprakelijkheidsrecht en ICT-recht. Ook heeft hij opgetreden als arbiter en mediator en vele artikelen en (bijdragen in) boeken gepubliceerd.

Artikelen van Coen Drion

Blog
Pactum de contrahendo bij het HvJ EU
Het HvJ EU heeft ons een goede ‘dienst’ bewezen door weg te blijven van de vraag over waartoe de te sluiten overeenkomst nu wel of niet zou strekken.
4 oktober 2023 Vooraf Coen Drion
Blog
Haviltexhaters
Over Haviltexhaters en -adepten en het arrest waar beiden naar uitkijken.
4 juli 2023 Vooraf Coen Drion
Blog
Rechtspraak en privacy
Wie weet er aan het einde van het lezen van een uitspraak nog wie ook alweer [betrokkene 3] of [verweerder 2] was?
9 mei 2023 Vooraf Coen Drion
Blog
De eeuwigdurende overeenkomst
Zou het met de intrinsieke sterfelijkheid van de mens samenhangen dat vraagtekens kunnen rijzen omtrent de rechtsgeldigheid van een eeuwigdurende afspraak? Of vloeit zo’n twijfel voort uit de wetenschap dat alles nu eenmaal steeds verandert?
21 maart 2023 Vooraf Coen Drion
Blog
Belofte maakt schuld?
Sommige zaken over problematische familie- of echtelijke verhoudingen dreigen door een sterke nadruk op de feiten al snel in de dogmatische vergetelheid te geraken, wat jammer is want het zijn vaak hele mooie zaken.
10 januari 2023 Vooraf Coen Drion
Blog
De omstandigheden van het geval
We hebben ons flexibele uitlegrecht weer terug, ook voor commerciële contracten, en dat is niet verkeerd.
8 november 2022 Vooraf Coen Drion
Blog
Boontje komt om hun loontje (*)
Zo zijn we plotsklaps collectief wakker geschoten ten aanzien van een wetsbepaling die al vanaf 2014 geldt, maar die, voor zover ik kon zien, voorheen niet of nauwelijks tot toepassing in rechte heeft geleid.
20 september 2022 Vooraf Coen Drion
Blog
Generieke beperkingen aan processtukken
In de advocatuur zal niet feestelijk de vlag worden gehesen als reactie op de uitspraak van de Hoge Raad over de beperking van de lengte van processtukken.
7 juni 2022 Vooraf Coen Drion
Tijdschrift NJB 19 (2022)
Op de schommel tussen autonomie en repressie
Coen Drion
Bespreking van het preadvies voor de NJV-jaarvergadering 2022 van Anne Keirse & Vanessa Mak, ‘Op de schommel tussen autonomie en repressie: Een privaatrechtelijk perspectief op de repressieve samenleving’ (preadvies), in: T. Barkhuysen e.a., De repressieve samenleving. Vanuit civiel-, bestuurs- en strafrechtelijk perspectief, Handelingen NJV, 151e jaargang/2022, Deventer: Wolters Kluwer 2022, p. 9-93.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Repressief bestuursrecht
Rob Widdershoven
Bespreking van het preadvies voor de NJV-jaarvergadering 2022 van Tom Barkhuysen & Michiel van Emmerik ‘De repressieve samenleving en het bestuursrecht: worstelend op zoek naar een betere balans tussen wetteloosheid en rechteloosheid’, in: De repressieve samenleving vanuit civielrechtelijk, bestuursrechtelijk en strafrechtelijk perspectief, Handelingen NJV, 150e jaargang/2022, Wolters Kluwer 2022, p. 95-189.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Hedendaags strafrecht en de repressieve samenleving
Taru Spronken
Bespreking van het preadvies voor de NJV-jaarvergadering 2022 van Johannes Bijlsma, Stijn Franken en Petra van Kampen, ‘Altijd een komma, nooit een punt? Reclassering, toezicht en resocialisatie Handelingen’ (preadvies), in: T. Barkhuysen e.a., De repressieve samenleving. Vanuit civiel-, bestuurs- en strafrechtelijk perspectief, Handelingen NJV, 151e jaargang/2022, Deventer: Wolters Kluwer 2022, p. 193-274.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Het recht om de wet te overtreden?
Bart Custers
Door technologische ontwikkelingen wordt het steeds beter mogelijk om het gedrag van mensen te monitoren en bij te sturen. Rechtshandhaving door technologie kan veel effectiever en ingrijpender zijn dan door menselijke handhavers, zet de wetgever en rechter soms buiten spel en reduceert de ruimte voor burgerlijke ongehoorzaamheid. Dit zorgt voor minder mogelijkheden rechtsregels ter discussie te stellen, hetgeen de rechtsontwikkeling in de weg kan staan. In deze bijdrage worden parallellen getrokken met de evolutiebiologie om te illustreren dat het kunnen afwijken van de norm soms nodig is voor doorontwikkeling van het recht. Enige ruimte om de wet te mogen overtreden, bijvoorbeeld via burgerlijke ongehoorzaamheid of gedoogconstructies, zorgt voor voldoende variatie en draagt bij aan een goede rechtsontwikkeling.

[verder lezen in NAVIGATOR]

1 juni 2022
Blog
Oorlog en (contracten)recht
Wat zullen de effecten van de oorlog op ons civiele recht – en dan vooral op ons contractenrecht – zijn?
29 maart 2022 Vooraf Coen Drion