Nederlands Juristenblad 18
17 mei 2023
2023/5
Naast woorden meer daden
Naar een ‘due diligence’-klimaatplicht voor ondernemingen?
In dit artikel worden twee conceptvoorstellen onder de loep gelegd die ondernemingen moeten aansporen tot het bevorderen en operationaliseren van duurzaamheid en ‘due diligence’ binnen hun internationale waardeketen: de Corporate Sustainability Due Diligence Directive en het (herziene) initiatiefvoorstel voor een Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen. Er zijn twee rode draden te ontwaren. Ten eerste geven beide voorstellen niet duidelijk aan wat er, naast het hebben van een klimaatplan en het monitoren daarvan, nu precies van ondernemingen wordt verlangd en ten tweede voorzien zij, ook los daarvan, niet in een effectieve handhaving. Daardoor blijft voor NGO’s de route aantrekkelijk om de civiele rechter te verleiden om tot een striktere normstelling te komen. Zolang een richtinggevende communautaire regeling over de aansprakelijkheid voor klimaatverandering ontbreekt terwijl belangenorganisaties de gang naar de nationale rechter blijven benutten, ligt een level playing field op dit vlak buiten bereik.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Wat als de Founding Fathers naar de Mensen van het Lange Huis hadden geluisterd?
Dit artikel zoemt in op de mate waarin de Iroquois Confederacy, een samenwerkingsverband van naties (stammen) van Native Americans, aan de vorming van de Verenigde Staten heeft bijgedragen. Op hun hoogtepunt waren de Iroquois generaties lang de dominante macht in Noord-Amerika. De confederatie had een complexe structuur, met elementen van scheiding van machten, checks and balances en gelijkheid van alle volken. Van een duidelijke invloed van de Iroquois Confederacy op de vormgeving van de Verenigde Staten blijkt onvoldoende bewijs te vinden. Met name het streven naar consensus dat de confederatie kenmerkte, is door de Founding Fathers van de Verenigde Staten niet overgenomen. Zij prefereerden een meerderheidssysteem. Zouden de Verenigde Staten er anders hebben uitgezien, als de Founding Fathers beter naar de ‘Mensen van het Lange Huis’, zoals de Iroquois zichzelf noemden, hadden geluisterd?

[verder lezen in NAVIGATOR]

De inzet van Duitse waterwerpers in Den Haag
Tijdens een demonstratie van Extinction Rebellion op 11 maart 2023 in Den Haag maakte de politie gebruik van twee Duitse waterkanonnen. Of het gebruik van een waterkanon bij een vreedzame betoging proportioneel is, is primair een politieke afweging waarover de burgemeester in de gemeenteraad verantwoording aflegt. In dit artikel staat de vraag centraal of de waterkanonnen van de Duitse politie überhaupt in Nederland inzetbaar mogen zijn. Daar zijn diverse vraagtekens bij te plaatsen.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Eerder verschenen
NJB 17 (2023)
10 mei 2023
NJB 16 (2023)
3 mei 2023
NJB 15 (2023)
26 april 2023
NJB 14 (2023)
19 april 2023
NJB 13 (2023)
5 april 2023