Ton Hartlief (1966) advocaat-generaal bij de Hoge Raad en hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit Maastricht (sinds 2001). Voordien is hij onder meer als hoogleraar burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden verbonden geweest. In 1994 promoveerde hij op een proefschrift over ontbinding wegens wanprestatie. Zijn belangstelling gaat uit naar het terrein van het vermogensrecht in het algemeen en dan het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht in het bijzonder. Hij is onder meer hoofdredacteur van het tijdschrift Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade en lid van de redactie van het Nederlands Juristenblad.

Artikelen van Ton Hartlief

Blog
Hoop, lef en trots
In het akkoord wordt regelmatig benadrukt dat plannen ‘juridisch houdbaar’ of ‘juridisch geborgd’ zullen zijn. Dat kan men als geruststelling lezen, maar kan evenzeer worden opgevat als aankondiging dat de grenzen van het recht zullen worden opgezocht, om ruim baan voor de beleidsambities te creëren.
22 mei 2024 Vooraf Ton Hartlief
Blog
Strafrechtelijke impulsen voor normering van schadevergoeding
Eindelijk gaan we de wijze waarop in ons land het smartengeld wordt vastgesteld (gevalsvergelijking op basis van individuele rechterlijke uitspraken uit het verleden) eens tegen het licht houden.
13 maart 2024 Vooraf Ton Hartlief
Blog
Liniaal, wichelroede, ijskast en prullenbak
Het met behulp van een liniaal doortrekken van lijnen die al zijn ingezet, doet geen recht aan de gebeurtenissen van de afgelopen tijd. Disruptieve ontwikkelingen zijn het nieuwe normaal en zij kunnen ook voor stevige schokken in de rechtsontwikkeling zorgen.
17 januari 2024 Vooraf Ton Hartlief
Blog
Banken onder druk van geschreven en ongeschreven recht
Niet uitgesloten is dat in een tijd waarin banken met wettelijke plichten op het vlak van mensenrechten, duurzaamheid en milieu worden opgezadeld, ook het ongeschreven recht nog een steentje gaat bijdragen.
14 november 2023 Vooraf Ton Hartlief
Blog
Nieuwe politiek
Naast bestaande vergoedingssystemen als het aansprakelijkheidsrecht plus nadeelcompensatieregelingen, de private verzekeringen en de sociale zekerheid, is er een woud aan structurele en incidentele regelingen gekomen waarin de overheid zogenoemde onverplichte tegemoetkomingen uitdeelt.
12 september 2023 Vooraf Ton Hartlief
Blog
Blanco regeringscheques voor strafrechters
Een onbeperkte overheidsgarantie van betaling van de schadevergoeding bij bepaalde delicten wanneer de dader daartoe niet in staat is, laat zich niet rechtvaardigen ten opzichte van andere slachtoffers van (andere) strafbare feiten en evenmin ten opzichte van door ander onheil getroffenen.
27 juni 2023 Vooraf Ton Hartlief
Blog
Van telex en kaartenbak naar ChatGPT en Deliveroo
De Deliveroo-uitspraak is een mooi voorbeeld van waar we 30 jaar na invoering van het Nieuwe BW staan met de civiele rechtspraak en hoe het waarschijnlijk ook in de toekomst zal gaan.
4 april 2023 Vooraf Ton Hartlief
Blog
Post-covid-regeling zorgpersoneel. Goed nieuws?
Aan het front van de beroepsziekten hebben we nog steeds te maken hebben met een niet functionerend aansprakelijkheidsrecht, met daarover heen gedrapeerd een langzaam groeiende lappendeken van tegemoetkomingsregelingen die nog steeds grote gaten vertoont.
7 februari 2023 Vooraf Ton Hartlief
Blog
De spankracht van de burgerlijke rechter
Zouden we de burgerlijke rechter niet ook materieelrechtelijk ondersteunen door hem expliciet toe te staan om bij massaschadeclaims af te wijken van het reguliere ‘individuele’ schadevergoedingsrecht en zo plaats bieden aan confectie in plaats van maatwerk?
5 december 2022 Vooraf Ton Hartlief
Blog
Een rechtvaardige prijs
Niet valt uit te sluiten dat rechters in de gereedschapskist van het contractenrecht een instrument vinden dat voorkomt dat voor essentiële goederen en diensten meer wordt betaald dan een rechtvaardige prijs.
4 oktober 2022 Vooraf Ton Hartlief