Wetsvoorstel (08-11-2023) van de leden Stoffer, Palland, Drost enPouw-Verweij houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot het opnemen in de Grondwet van een bepaling betreffende het gezins- en familieleven

—Initiatiefnemers willen met dit wetsvoorstel de positie van het gezin beter beschermen door deze in de Grondwet te verankeren. Dat moet ertoe leiden dat de bescherming van het gezin tegen de overheid duidelijker gewaarborgd wordt en dat ervoor gezorgd wordt dat de overheid bewust rekenschap gaat geven van de effecten van beleid en wetgeving op het gezin, zodat een meer weloverwogen en samenhangend gezinsbeleid ontstaat. In het wetsvoorstel worden deze doelen uitgewerkt in een viertal onderdelen:

  1. eerbiediging van het recht op gezinsleven;
  2. wettelijke bescherming van de economische, sociale en culturele belangen van het gezins- en familieleven;
  3. recht om zijn of haar biologische ouders te kennen;
  4. jaarlijks verslag over de staat van het gezin aan de Staten-Generaal.

De reacties die in de internetconsultatie door verschillende maatschappelijke organisaties naar voren zijn gebracht, zijn overwogen en verwerkt in de Memorie van Toelichting.

Kamerstukken