Wet van 24-04-2024, Stb. 2024, 108

Wet van 24 april 2024 tot wijziging van de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Wet goed verhuurderschap (verlenging, wijziging en handhaving van de maximering en verkorting van de verjaringstermijn voor huurverhogingen)

—Aangenomen is het amendement met de strekking de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten te verlengen tot 1 mei 2029 in plaats van 1 mei 2027. Ook het amendement met betrekking tot een verjaringstermijn van twee jaar voor huurverhogingen werd aangenomen.

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 mei 2024, met uitzondering van artikel I dat in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, zijnde 27 april 2024, en met uitzondering van artikel II, onderdeel B, over de verjaring van de rechtsvordering tot betaling van een huurverhoging, dat in werking treedt met ingang van 1 juli 2024 en met uitzondering van artikel IV, dat ziet op de toegestane huurverhoging. Dat artikel treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Kamerstukken