Besluit van 06-06-2024, Stb. 2024, 163

Besluit tot wijziging van het Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie in verband met verbeteren van kosteneffectiviteit en overige wijzigingen

—Dit wijzigingsbesluit past het Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (Besluit SDEK) aan naar aanleiding van de meest recente staatssteungoedkeuring (EC goedkeuringsbeschikking) van de Europese Commissie voor de steun op basis van het Besluit SDEK en voorziet daarnaast in enkele technische wijzigingen van het Besluit SDEK. De belangrijkste wijziging betreft de introductie van een mechanisme waarmee overwinsten die door SDEK-subsidieontvangers behaald zijn, kunnen worden verrekend met subsidie die ten tijde van lagere marktprijzen al is, of nog wordt uitgekeerd. Het doel hiervan is het verbeteren van de kosteneffectiviteit van het Besluit SDEK.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2024.