Wet van 16 oktober 2023, Stb. 2023, 381

Wet tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Invorderingswet 1990 in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om schuldig nalatig te verklaren bij het niet of niet geheel betalen van de premie voor de volksverzekeringen

—Deze wet wijzigt de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Wet financiering sociale verzekeringen en de Invorderingswet 1990 in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om iemand schuldig nalatig te verklaren bij het niet of niet geheel betalen van de premie voor volksverzekeringen. Wanneer iemand niet (volledig) aan zijn AOW-premieverplichtingen voldoet kan diegene schuldig nalatig verklaard worden en eventueel gekort worden op zijn AOW-uitkering. De burger heeft vervolgens geen mogelijkheden meer om deze korting ongedaan te maken.

Met deze wetswijziging wordt geregeld dat de wettelijke bepalingen inzake schuldige nalatigheid vervallen. Het niet of niet geheel betalen van verschuldigde AOW-premies zal niet meer leiden tot een korting op de AOW-uitkering. Daarnaast wordt de premievordering gehandhaafd op eenzelfde wijze als de overige belastingen en verschuldigde premies volksverzekeringen. Met deze wijziging verandert het opbouwkarakter van de AOW en de plicht van verzekerden om over hun inkomsten AOW-premie te betalen niet.

Deze wet wijzigt ook de Wet algemene ouderdomsverzekering BES (AOV), waarbij schuldige nalatigheid wordt afgeschaft op eenzelfde wijze als bij de wetswijziging ten aanzien van de AOW.

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 8 -11-2023, Stb. 2023, 408

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Invorderingswet 1990 in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om schuldig nalatig te verklaren bij het niet of niet geheel betalen van de premie voor de volksverzekeringen (Stb. 2023, nr. 381)

—Deze wetswijziging treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

Kamerstukken