Volgens Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, lijkt de gang naar de rechter soms geen middel meer om recht te halen, maar een poging om de eigen mening tot norm te maken. In zijn nieuwjaarsrede zegt Naves de verharding en polarisatie van de samenleving in de zittingszalen terug te zien.

De voorzitter van de Raad benadrukt dat de democratische rechtsstaat een collectieve verantwoordelijkheid is. De rechtspraak moet niet worden ingezet als vervanging van het maatschappelijk debat. Hij verwijst daarbij naar een onderzoek van het Verweij Jonkers Instituut waaruit blijkt dat een grote groep mensen bereid is de regels van de democratische rechtsstaat terzijde te schuiven als dat beter uitkomt.

Naves: zorg dat vertrouwen in rechtspraak hoog blijft

Naves merkt op dat de rechtspraak een rots in de branding moet zijn. De rechter kan deze belangrijke rol alleen vervullen als zijn uitspraken worden gerespecteerd en uitgevoerd. Overheidsinstantie besluiten, vaak gedwongen door bijvoorbeeld een tekort aan personeel, steeds vaker dwangsommen gewoon te betalen in plaats van de onrechtmatige situatie te verhelpen. Dit is bijvoorbeeld te zien bij vreemdelingenzaken, de Wet Open overheid, en de afhandeling van de toeslagenaffaire. Daarnaast kampt ook de rechtspraak met problemen onder meer door het seponeren van strafzaken door gebrek aan zittingscapaciteit. Een vastlopende overheid is volgens Naves niet alleen voor direct betrokkenen een bron van onrecht en machteloosheid. Ook het collectieve vertrouwen in de overheid wordt daardoor geschaad. Het vertrouwen in rechters en rechtspraak is in Nederland hoog. Volgens Naves is het aan de rechtspraak om te zorgen dat dat zo blijft.

Nieuwjaarrede Henk Naves, voorzitter Raad voor de rechtspraak

Bron: www.rechtspraak.nl

Laatste nieuws