De Europese Commissie heeft op 31 mei 2023 regels voorgesteld voor de bescherming van kwetsbare volwassenen in grensoverschrijdende situaties. De regels moeten ervoor zorgen dat de individuele autonomie van volwassenen met een beperking wordt gerespecteerd wanneer ze binnen de EU verhuizen, goederen verkopen of een medische behandeling nodig hebben.

De voorstellen hebben betrekking op volwassenen die wegens een beperking niet in staat zijn hun eigen belangen te beschermen, bijvoorbeeld door een ouderdomsziekte als de ziekte van Alzheimer. Als betrokken personen of hun vertegenwoordigers onroerend goed in een ander land beheren, medische zorg in het buitenland zoeken of naar een ander EU-land verhuizen, krijgen zij te maken met complexe en soms tegenstrijdige wetten. Dit leidt tot rechtsonzekerheid en langdurige procedures. De voorgestelde verordening omvat regels voor het vaststellen van de bevoegde rechtbank, welk recht van toepassing is, onder welke voorwaarden een buitenlandse maatregel of buitenlandse vertegenwoordigingsbevoegdheden ten uitvoer moeten worden gelegd en hoe autoriteiten kunnen samenwerken. Voorgestelde hulpmiddelen zijn:

  • het faciliteren van digitale communicatie;
  • de invoering van een Europees certificaat van vertegenwoordiging, waardoor vertegenwoordigers gemakkelijker hun bevoegdheden in een andere lidstaat kunnen bewijzen;
  • het opzetten van registers met informatie over bescherming in lidstaten;
  • en het bevorderen van nauwere samenwerking tussen autoriteiten.

Het voorstel voorziet in een uniform rechtskader voor de bescherming van volwassenen waarbij niet-EU-landen betrokken zijn. Het verplicht alle lidstaten om partij te worden of te blijven van het Verdrag inzake de internationale bescherming van volwassenen.

Proposal for a Regulation on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of measures and cooperation in matters relating to the protection of adults

Proposal for a Council decision authorising Member States to become or remain parties, in the interest of the European Union, to the Convention of 13 January 2000 on the International Protection of Adults

Bron: www.ec.europa.eu

Laatste nieuws