De Afdeling advisering van de Raad van State (RvS) heeft op 15 mei 2023 haar advies openbaar gemaakt over de nota van wijziging bij het voorstel voor de Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma.

Met deze nota van wijziging wil de regering het voorstel uitbreiden dat de Tweede Kamer in behandeling heeft voor een tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma. De nota van wijziging voorziet in een bindende, onafhankelijke toets door de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) die voorafgaat aan het realtime verzamelen van verkeers- en locatiegegevens. Hiermee geeft de regering uitvoering aan uitspraken van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Ook maakt de nota van wijziging een nieuwe regeling mogelijk voor het bewaren en vernietigen van bulkdatasets. Deze regeling geldt voor alle inlichtingenonderzoeken van de AIVD en de MIVD, dus niet alleen voor onderzoeken naar landen met een offensief cyberprogramma. Het wetsvoorstel krijgt door deze uitbreidingen dan ook een nieuwe naam: Tijdelijke wet specifieke voorzieningen onderzoeken AIVD en MIVD.

Bewaartermijn bulkdatasets wettelijk begrenzen

Het bewaren en vernietigen van bulkdatasets moet goed zijn gewaarborgd. In de nota van wijziging ligt het zwaartepunt bij het bindend onafhankelijk toezicht op de jaarlijkse verlenging van de bewaartermijn. De regeling zelf kent echter weinig concrete begrenzing. Het advies van RvS is om in de wet vast te leggen aan welke criteria een verlengingsverzoek moet worden getoetst. Ook moet duidelijk zijn dat de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de burger eindig is. Daarom is het advies om in het voorstel een wettelijke eindtermijn op te nemen voor het bewaren van bulkdatasets, met een duidelijke afbakening om bij uitzondering daarvan te kunnen af te wijken. RvS adviseert om de nota van wijziging pas bij de Tweede Kamer in te dienen als zij deze heeft aangepast.

Advies Nota van wijziging inzake Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma

Bron: www.raadvanstate.nl

Laatste nieuws