Het is goed dat de Minister voor Rechtsbescherming de mogelijkheden verkent om het strafrecht in te zetten voor verplicht financieel toezicht op justitiabelen. Wel moet eerst vaststaan dat het noodzakelijk is om een nieuwe wet te maken.

Dat staat in het RSJ-advies Verplicht financieel toezicht aan de Minister voor Rechtsbescherming. Het advies bevat overwegingen over juridische en gedragskundige aspecten.

 

Strafrechtelijke doelstellingen

De RSJ ziet geen principiële bezwaren om een civiele maatregel toe te passen in het strafrecht. Wel vindt de RSJ het belangrijk dat als verplicht financieel toezicht als strafrechtelijke modaliteit wordt ingezet, hiervoor een vorm wordt uitgewerkt die past binnen de strafrechtelijke doelstellingen.

 

Ook moeten rechtspositionele aspecten als duur van de interventie en toetsing op de voortzetting adequaat zijn uitgewerkt.

 

Doel en doelgroep

Als nieuwe wetgeving wordt opgesteld, moet duidelijk zijn wat het doel daarvan is en op welke doelgroep het is gericht. De RSJ vindt dat het primaire doel van verplicht financieel toezicht moet liggen in gedragsverandering.

 

De RSJ wijst erop dat verplicht financieel toezicht alleen kan bijdragen aan de beoogde gedragsverandering in combinatie met andere interventies, gericht op psychische en sociale aspecten en de diverse leefgebieden.

 

De RSJ is van mening dat het verplicht financieel toezicht het beste zal aansluiten bij de meerderjarige veelplegers, die grote financiële problemen hebben en voldoende gemotiveerd zijn om te stoppen met delict gedrag.

 

Volgens de RSJ kan zowel een speciaal hiertoe opgeleide reclasseringsmedewerker als een speciaal getrainde bewindvoerder deze vorm van toezicht uitvoeren.

 

Criminele routine doorbreken

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoekt momenteel de mogelijkheid om justitiabelen verplicht onder financieel onder toezicht te stellen. Financiële controle en het stabiliseren van de financiële situatie moet de criminele routine bij jonge veelplegers doorbreken.

 

Het WODC onderzoekt de mogelijkheden binnen het huidige strafrecht. Parallel hieraan was de RSJ gevraagd te adviseren over een eventuele wijziging van de wet, mocht dat nodig zijn.

 

Bron: www.rsj.nl

Laatste nieuws