De Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft op 4 mei 2023 een advies uitgebracht over de wijziging van het Besluit tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Besluit USB) in verband met regels over strafonderbreking.

De RSJ is positief over de toevoeging van een vangnetbepaling bij strafonderbreking voor bepaalde tijd. Verder vraagt de RSJ in het advies aandacht voor de betekenisvolle relatie van een volwassene die niet valt onder eerstegraads en tweedegraads familieleden. Ook adviseert de RSJ de term ‘levensgezel’ toe te voegen aan de relaties waarmee de veroordeelde een hechte band kan hebben. Daarbij moet sprake zijn van een nauwe persoonlijke betrekking en gehechtheid in een relatie die vergelijkbaar is met die van echtgenoten of geregistreerde partners.

Strafonderbreking voor onbepaalde tijd

De RSJ vindt het een goede zaak dat de minister nu ook aan jeugdige vreemdelingen strafonderbreking voor onbepaalde tijd kan verlenen. Een voorwaarde is wel dat de minister bij een besluit over de verlening van strafonderbreking aan minderjarige vreemdelingen rekening houdt met het belang van het kind en andere relevante kinderenrechten. Ook moet de minister waarborgen dat voor hen adequate opvang in het land van herkomst beschikbaar is. De RSJ vraagt aandacht voor de manier waarop de voorrangsregeling – strafoverdracht gaat vóór strafonderbreking – wordt ingezet. Als strafoverdracht een reële optie is, moet deze zo spoedig mogelijk plaatsvinden. De RSJ adviseert de voorrangsregeling bij jeugdige vreemdelingen buiten toepassing te laten vanwege de korte duur van jeugddetentie en de naar verhouding lange duur van de procedure voor strafoverdracht. Hierdoor lijkt de voorrangsregeling bij jeugdigen niet uitvoerbaar. De RSJ adviseert daarom bij jeugdigen tijdig het instrument van strafonderbreking te overwegen en (bij minderjarigen) onderzoek te doen naar adequate opvang in het land van herkomst.

Advies wijziging Besluit USB in verband met strafonderbreking

Bron: www.rsj.nl

Laatste nieuws