De Raad voor de Strafrechttoepassing (RSJ) heeft op 18 november 2022 geadviseerd over de voorgenomen wijziging van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (Rspog) en de Regeling model huisregels EBI. RSJ vindt dat er meer maatwerk nodig is per individueel geval.

Plaatsing van een gedetineerde in de EBI moet niet vooral zijn gebaseerd op de aard van de verdenking of van de veroordeling, maar op de noodzaak om de gedetineerde in dit zware regime te plaatsen. Als dit niet het geval is, bestaat het risico dat een zwaarder regime met meer beperkingen dan nodig is wordt opgelegd, wat strijd kan opleveren met het noodzakelijkheidsvereiste, de beginselen van proportionaliteit, subsidiariteit en van minimale beperkingen. Daarnaast is individuele belangenafweging bij verruiming van de plaatsingsgronden nodig. De d-grond zoals die in de wijziging is geformuleerd, is te algemeen van aard. Ook lijkt het onder deze grond onmogelijk om weer uit de EBI te komen. Verder wordt ‘algemeen gevaar’ ook in de formulering van de c-grond gehanteerd, maar daar wordt geen expliciete inhoud aan gegeven.

Model huisregels EBI
De RSJ kan zich niet vinden in de generieke toepassing van die maatregelen op alle gedetineerden die op de c- of d-grond in de EBI verblijven. Generieke toepassing maakt inbreuk op het noodzakelijkheidsbeginsel en de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Daarnaast komt het recht op family life in het geding. Ook leidt de generieke toepassing van verscherpte maatregelen niet automatisch tot vergroting van de veiligheid binnen de PI. Om die redenen adviseert de RSJ af te zien van de vaststelling van de Regeling model huisregels EBI en de automatische koppeling hiervan aan de c- en d-grond. Als wel tot vaststelling wordt overgegaan, luidt het advies een hardheidsclausule op te nemen die de directeur de bevoegdheid geeft van de generieke maatregelen af te wijken.

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) laat op haar website weten zich te kunnen vinden in het advies van de RSJ.

Advies Wijziging Rspog en vaststelling Regeling model huisregels EBI

Bronnen: www.rsj.nl en www.advocatenorde.nl

Laatste nieuws