Het SamenWerkingsVerband (SWV) van Ouders met Jeugdzorg gaat een massaclaim starten tegen de ministeries van JenV en VWS, advies- en meldpunt Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en jeugdzorginstellingen. Dat meldt SWV in een persbericht van 15 februari 2023.

Het SWV is van mening zijn dat het gevoerde beleid en handelswijze onrechtmatig is, waardoor volgens SWV vermoedelijk ruim 100.000 kinderen en hun ouders schade hebben geleden. Het SWV heeft 5 jaar onderzoek gedaan naar de handelswijze van de Ketenpartners. Uit dit onderzoek is gebleken dat er, in de afgelopen 30 jaar, geen of in onvoldoende mate feitenonderzoek is verricht bij een verzoek tot ondertoezichtstelling en/of een uithuisplaatsing. Daarnaast is het SWV van mening, dat de Ketenpartners en de ministeries van JenV en VWS de afgelopen 10 jaar bewust beleid hebben gevoerd om ook de cliëntmedezeggenschap en de rechtsbescherming van ouders en jeugdigen in de jeugdzorg terug te brengen tot vrijwel nul. Daarmee handelen ze volgens het SWV onrechtmatig jegens kinderen en hun ouders en in strijd met de Nederlandse wet en internationale verdragen.

Bron: www.massaclaimjeugdzorg.nl

Laatste nieuws