De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 11 april 2023 haar advies gepubliceerd over het wetsvoorstel wijziging Penitentiaire beginselenwet in verband met aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie.

In navolging van NOvA en de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming is ook de Afdeling kritisch over het voorstel. De voorgestelde maatregelen zullen gelden voor de extra beveiligde inrichting (EBI) en voor gedetineerden die op de afdeling intensief toezicht (AIT) verblijven. Het voorstel geeft de minister voor Rechtsbescherming de bevoegdheid om te bevelen dat het contact tussen een gedetineerde en de buitenwereld voor langere tijd wordt beperkt. Ook maakt het wetsvoorstel het mogelijk om visueel toezicht te houden op het contact tussen een gedetineerde en zijn advocaat. Het aantal advocaten dat toegang krijgt tot de gedetineerde, wordt bovendien beperkt tot maximaal twee. De Afdeling benadrukt dat beperkingen van rechten door de overheid zorgvuldig moeten worden afgewogen, óók wanneer dat gebeurt met het oog op het beschermen van de openbare orde, veiligheid en democratische rechtsstaat. De Afdeling adviseert de reikwijdte van het voorstel te beperken tot de EBI, in ieder geval zolang de criteria voor de plaatsing van gedetineerden op de AIT nog onbekend zijn. Daarmee is namelijk onduidelijk welk type gedetineerden op de AIT zal verblijven en welke risico’s van hen uitgaan. Ook vraagt de Afdeling aandacht voor de toetsing aan fundamentele rechten. Zij vindt de toelichting bij het wetsvoorstel op dit punt onvolledig. Bij de bevelsbevoegdheid van de minister adviseert zij de regering te waarborgen dat per individueel geval wordt bekeken of de beperkende maatregelen proportioneel zijn. Voor het toezicht op het contact tussen een gedetineerde en zijn advocaat geldt dat deze maatregelen standaard van toepassing zullen zijn op álle contacten met advocaten in de EBI en de AIT. Er wordt dus niet per individueel geval bekeken of er aanwijzingen zijn dat er misbruik van dat contact wordt gemaakt. De Afdeling vraagt zich af of dat noodzakelijk en proportioneel is.

Advies wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie

Bron: www.raadvanstate.nl

Laatste nieuws