De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft op 20 en 23 januari 2023 adviezen uitgebracht over het wetsvoorstel maatregelen georganiseerde criminaliteit in detentie en over strafrechtstoepassing bij en begeleiding van minderjarige en jongvolwassen vreemdelingen.

De RSJ erkent in het advies over het wetsvoorstel aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit in detentie de noodzaak om ter bescherming van de samenleving tijdelijk extra en ingrijpende maatregelen te kunnen opleggen aan gedetineerden. Gezien het doel van de wetswijziging kan de RSJ zich dan ook in grote lijnen vinden in de voorgestelde bevoegdheid van de minister om extra beperkingen op te leggen aan gevaarlijke gedetineerden. Belangrijk hierbij is dat dit geen afbreuk mag doen aan de bevoegdheden van de directeur van de penitentiaire inrichting voor de interne veiligheid in de inrichting. De RSJ hecht dan ook grote waarde aan een goede afstemming tussen de bevoegdheden van de minister en de directeur.

Beperkingen alleen voor EBI-gedetineerden

De RSJ stelt dat de bevoegdheid om ingrijpende beperkingen op te leggen alleen van toepassing mag zijn op gedetineerden in de EBI en dat in de daarvoor in aanmerking komende zaken een individuele afweging moet worden gemaakt. Ook moeten gedetineerden die aan een bevel zijn onderworpen toegang tot de geestelijke verzorging kunnen houden. Tot slot gaat de RSJ in het advies in op de extra toezichtsmaatregelen op het contact tussen de gedetineerde op de AIT of in de EBI en zijn raadsman. De RSJ heeft er begrip voor dat die extra maatregelen in sommige gevallen noodzakelijk zijn, maar stelt dat deze alleen van toepassing mogen zijn op gedetineerden die door hun gedrag of rol in een criminele organisatie in de EBI verblijven.

Eén Justitiële Jeugdinrichting voor minderjarige en jongvolwassen vreemdelingen

Verder adviseert RSJ de begeleiding en behandeling van minderjarigen (amv’s) en jongvolwassenen in Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) aan te passen. RSJ adviseerde over dit onderwerp op verzoek van de minister voor Rechtsbescherming. De begeleiding en behandeling zijn nog onvoldoende gericht op een zo gunstig mogelijke ontwikkeling van deze jongeren en op een succesvolle herintegratie in de samenleving. Om dit te verbeteren zouden amv’s en jongvolwassen vreemdelingen in voorlopige hechtenis en met een opgelegde jeugddetentie in één JJI geplaatst moeten worden. Binnen de JJI’s zou vakgericht (praktijk)onderwijs moeten worden aangeboden of worden opgestart dat gericht is op een toekomst in het land van herkomst. Daarnaast is de RSJ van mening dat de kwaliteitseisen en bezetting van personeel dat werkzaam is op de afdelingen voor vreemdelingen dezelfde moeten zijn als voor het personeel op reguliere groepen, hetgeen nu niet het geval is. Verder pleit de RSJ ervoor de toepassing van voorlopige hechtenis te beperken en, waar mogelijk, geen vrijheidsbenemende, maar alternatieve straffen op te leggen. Tot slot is de RSJ van mening dat vreemdelingen die met een PIJ-maatregel in de JJI verblijven aan een verlofprogramma moeten kunnen deelnemen dat gericht is op resocialisatie, ook als zij niet in Nederland mogen blijven.

Advies Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie

Vreemdelingen in Justitiële Jeugdinrichtingen

Bron: www.rsj.nl

Laatste nieuws