De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 3 juni 2024 adviezen gepubliceerd over de ontwerpbesluiten betaalbare huur en modernisering waarderingsstelsel voor onzelfstandige woonruimte. In de besluiten wordt het wetsvoorstel betaalbare huur nader uitgewerkt. De Afdeling wijst erop dat de regering op dit moment beide stelsels (WWS en WWSO) grondig herziet en dat niet duidelijk is hoe deze herzieningen op elkaar ingrijpen.

Het Besluit betaalbare huur gaat over de huurprijzen voor woonruimten in de middenhuur en geeft invulling aan de maatregelen uit het wetsvoorstel betaalbare huur. Het besluit wijzigt de rekenwijze om de (maximale) huur van een woonruimte te bepalen, vastgelegd in het zogenoemde woningwaardestelsel (WWS). Voor onzelfstandige woonruimten geldt een eigen woonwaarderingsstelsel (WWSO). Beide stelsels worden met het wetsvoorstel betaalbare huur dwingend gemaakt voor verhuurders. Daarover gaat het Besluit modernisering WWSO.

Besluit betaalbare huur

Bij het ontwerpbesluit betaalbare huur maakt de Afdeling opmerkingen over de definitie van een zelfstandige woning. Hiervan is volgens het besluit onder meer sprake als er een ‘duurzaam gemeenschappelijk huishouden’ woont. De regering heeft volgens de Afdeling vooralsnog niet duidelijk toegelicht wanneer hiervan sprake is. Daarbij kunnen er volgens de Afdeling ongunstige (financiële) consequenties optreden, omdat mensen die géén duurzaam gemeenschappelijk huishouden voeren, maar wegens de krapte op de woningmarkt wel samenwonen, onder een ander regime zouden kunnen gaan vallen. Ook is er geen overgangsrecht. Dit betekent dat er geen regeling is voor bestaande situaties waarin mensen geen duurzaam gemeenschappelijk huishouden voeren.

Besluit modernisering WWSO

De Afdeling begrijpt dat het WWSO bij de tijd gebracht moet worden. De maximale huurprijs wordt met het besluit verhoogd met 25 procent. Op het oog is dit een forse verhoging en voor de Afdeling is vooralsnog niet duidelijk waarop deze is gebaseerd. Daarbij wijst zij erop dat de regering op dit moment beide stelsels (WWS en WWSO) grondig herziet en dat niet duidelijk is hoe deze herzieningen op elkaar ingrijpen.

Advies Besluit betaalbare huur

Advies Wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (modernisering van het waarderingsstelsel voor onzelfstandige woonruimte)

Bron: www.raadvanstate.nl

Laatste nieuws