Het Tilburg Institute for Law, Technology and Society heeft in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum onderzocht hoe persoonsgegevens te beschermen als anonimisering niet meer te garanderen is. Daarnaast is onderzocht hoe wetgeving kan reageren op deze niet te stuiten ontwikkeling.

Het onderzoek laat zien dat de vaststelling of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is steeds complexer wordt. Dat komt vooral door technologische ontwikkelingen zoals Big Data, deep learning en quantum computing en het beschikbaar stellen van overheidsinformatie voor hergebruik (open data). Door deze ontwikkelingen wordt het steeds makkelijker om persoonsgegevens af te leiden uit datasets die op het eerste gezicht geen persoonsgegevens lijken te bevatten. Door het delen en bewerken van data kan de juridische status steeds wisselen.

Scenario’s voor wettelijk regime

Uit het onderzoek blijkt dat anonimisering en juridische categorisering steeds moeilijker wordt en de status van gegevens zal steeds meer afhankelijk zijn van de inspanningen van de verwerkingsverantwoordelijke. Voor de vraag hoe het wettelijk regime op deze ontwikkelingen kan reageren is vooral bepalend welk doel de wetgever nastreeft met het beschermen van persoonsgegevens. De onderzoekers schetsen meerdere scenario’s waaruit vijf globale strategieën zijn af te leiden voor de toekomst, van een extra streng beschermingsregime tot een regime waarbij beschermingsvraagstukken steeds per situatie bekeken moeten worden.

De invloed van (technische) ontwikkelingen op het begrip persoonsgegevens in relatie tot de AVG

Bron: www.wodc.nl

Laatste nieuws