De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) heeft op 10 maart 2023 een brief naar de Minister van Rechtsbescherming gestuurd met zijn visie op het toekomstig toezicht op de advocatuur.

NOvA stelt een landelijke toezichtautoriteit advocatuur (LTA) voor met een bestuur dat bestaat uit advocaten en niet-advocaten, onafhankelijk gepositioneerd van de staat en van andere organen van de publiekrechtelijke beroepsorganisatie NOvA. Door ook niet-advocaten op te nemen in het bestuur van de LTA geeft NOvA gehoor aan een brede maatschappelijke wens. Hiermee wordt inhoudelijke expertise van het LTA-bestuur verbreed en de onafhankelijkheid van het toezicht op de advocatuur verder versterkt. Daarnaast stelt de LTA zijn eigen begroting op, voert een eigen personeelsbeleid en is de huisvesting op een andere locatie dan het bureau van de NOvA.

Voordracht en benoeming LTA

De voordracht van de bestuurders van de LTA gebeurt door de ‘blik van buiten’ en legitimeert de onafhankelijkheid van de LTA omdat niet langer de onder toezichtgestelden de toezichthouders verkiezen. Het college van afgevaardigden wordt in de procedure van voordracht en benoeming geconsulteerd. De benoeming van de LTA-bestuurders wordt vervolgens gedaan door de algemene raad.

Financiering toezichthouder

Uit de gesprekken die de algemene raad in afgelopen periode voerde over het toekomstig toezichtmodel bleek dat er bij meerdere partijen zorgen zijn over de beheersing van de kosten. Het uitgangspunt is dat de kosten voor het toezicht door de advocatuur zelf worden gedragen. De verwachting is dat de kosten voor het toezicht hoger zullen uitvallen dan het huidige lokale toezicht en dat deze verder zullen stijgen door uitbreiding van huidige wetgeving en toekomstige wetgeving. NOvA vindt het daarom wenselijk dat er ruimte komt voor differentiatie ten aanzien van de hoofdelijke omslag. De bijdrage aan het toezicht wordt evenredig verdeeld waarbij de meer kapitaalkrachtigen binnen de balie een grotere bijdrage zullen leveren. De kosten voor het toezicht zullen deels doorberekend worden aan de rechtzoekende.

Scheiding toezicht en klachtbehandeling

Bij de verdere inrichting van de LTA gaat NOvA uit van een toezichtsysteem van duidelijk afgebakende taken, rollen en bevoegdheden en waarbij het toezicht onafhankelijk, transparant, uniform, preventief en effectief is. Tijdens enkele gesprekken werd de wens geuit om ook de klachtbehandeling onder te brengen bij de LTA. Een centralisatie van klachtbehandeling en beoordeling van signalen zou het toezicht kunnen versterken. Echter, klachtbehandeling nu onderbrengen bij de LTA zou een stelselwijziging verlangen en dat kan niet zonder meer tijd te nemen en fundamenteler na te denken over de organisatie van de landelijke en lokale orden. Na de vorming van de LTA gaat NOvA hierover met onder meer de dekens in gesprek.

Brief NOvA: Visie Wpta

Bron: www.advocatenorde.nl

Laatste nieuws