Het is onzeker of het de Europese Unie gaat lukken om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 terug te brengen met 55 procent ten opzichte van 1990. Dat concludeert de Europese Rekenkamer in een speciaal verslag over de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU dat op 26 juni 2023 is gepubliceerd.

In oktober 2022 meldde de Commissie dat de EU haar drie klimaat- en energiedoelstellingen voor 2020 had gehaald. Dit succes was volgens de auditors niet alleen te danken aan de klimaatactie van de EU. Zij merken bijvoorbeeld op dat de EU-27 haar energie-efficiëntiestreefcijfer voor 2020 hoogstwaarschijnlijk niet zou hebben gehaald zonder het lagere energieverbruik als gevolg van de financiële crisis van 2009 en de coronapandemie. Toch geeft de beoordeling van de EU van haar groene prestaties geen duidelijkheid over de impact van externe factoren. De auditors stelden ook een gebrek aan transparantie vast over de wijze waarop de EU-lidstaten hun bindende nationale doelstellingen bereikten via flexibele regelingen. Zo droegen sommige EU-landen - waaronder Nederland - minder bij dan verwacht en gebruikten zij andere middelen om hun doelstellingen te behalen, zoals het kopen van emissieruimte of aandelen hernieuwbare energie van andere lidstaten die hun streefcijfers hadden overschreden. De auditors vonden weinig informatie over de werkelijke kosten van het behalen van de doelstellingen voor de EU-begroting, de nationale begrotingen en de particuliere sector, noch over de acties die succesvol bleken. Dit maakt het voor burgers en belanghebbenden moeilijk om te bepalen of de EU haar algemene doelen op een kosteneffectieve manier nastreeft en om lessen te trekken voor de komende doelstellingen voor 2030.

Conclusies speciaal verslag

De belangrijkste conclusies uit het verslag zijn:

  • Dat de EU haar klimaat- en energiedoelstellingen voor 2020 haalde, was deels te danken aan externe factoren zoals de gevolgen van de coronapandemie, die leidden tot een vermindering van de emissies.
  • Het is onzeker of de EU succesvol zal zijn in haar streven naar een vermindering van de broeikasgasemissies tegen 2030 met 55 % ten opzichte van het niveau van 1990. Er zijn weinig aanwijzingen dat de maatregelen om de klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 te halen, toereikend zullen zijn.
  • De EU-streefcijfers voor broeikasgasemissies voor 2020 en 2030 omvatten niet de emissies die in ingevoerde goederen zijn ingebed of de emissies van de internationale lucht- en scheepvaart.
  • Er zijn weinig gegevens beschikbaar over de kosten voor de EU-begroting, de nationale begrotingen en de particuliere sector waarmee de EU haar doelstellingen heeft bereikt.
  • De nationale energie- en klimaatplannen bevatten niet voldoende gegevens over de investeringsbehoeften en financieringsbronnen om te kunnen beoordelen of die plannen een solide basis vormen om de doelstellingen voor 2030 te halen.

Speciaal verslag 18/2023: De klimaat- en energiedoelstellingen van de EU – De streefcijfers voor 2020 zijn verwezenlijkt, maar weinig wijst erop dat de maatregelen voor het bereiken van de streefcijfers voor 2030 volstaan

Bron: www.eca.europa.eu

Laatste nieuws