De Raad voor de rechtspraak schrijft in een op 9 november 2023 gepubliceerd wetgevingsadvies ernstige bedenkingen te hebben over het wetsvoorstel Handhaving sociale zekerheid. Het wetsvoorstel moet het voor uitvoeringsorganisaties mogelijk maken om beter passende sancties op te leggen bij handhaving rondom (onder andere) uitkeringen. De Raad roept het kabinet op om het wetsvoorstel te heroverwegen.

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) schreef al eerder in een reactie op het voorontwerp van de wet dat niet duidelijk wordt waarom het huidige stelsel van maatregelen en boetes niet meer voldoet, wat de nut en noodzaak van een bestuurlijke boete is en of het wel wenselijk is dat een uitvoeringsinstantie verantwoordelijk is voor het zowel het verstrekken als het handhaven van uitkeringen. Het kabinet gaat in voorliggende voorstel nauwelijks in op deze kritiek.

Terugvordering en toelichtingsgesprek

De Raad vraagt het kabinet onder meer waarom terugvordering van te veel ontvangen bedragen aan uitkering of onterecht verstrekte uitkeringen niet in het wetsvoorstel is opgenomen. Terugvorderen is een belangrijk onderdeel van handhaving. Dit onderwerp wordt geregeld in een ander (initiatief)wetsvoorstel, namelijk het wetsvoorstel Maatwerk bij terugvordering. Deze ontbrekende samenhang verbaast de Raad en is exemplarisch voor de zorgen van de Raad dat consistentie ontbreekt. Dat er op het terrein van sociale zekerheid verschillende wetsvoorstellen worden gepresenteerd die passen in de wens om meer 'menselijke maat' te hanteren bij uitvoering van wetgeving, juicht de Raad toe. Maar het grotere geheel is onvoldoende in beeld en bestaande regelgeving is uit het oog verloren. Ook vraagt de Raad zich af of deze wetsvoorstellen niet beter in één voorstel kunnen worden opgenomen. Een ander kritiekpunt is toelichtingsgesprek dat in het wetsvoorstel wordt voorgesteld. Voordat een uitvoeringsorganisatie een besluit neemt over het opleggen van een sanctie, wordt de betrokkene uitgenodigd voor een toelichtingsgesprek. In het wetsvoorstel geldt een uitzondering voor boetes onder de 340 euro, vermoedelijk ingegeven omdat een toelichting bij een 'laag' bedrag niet nodig is. Alleen: voor iemand in de bijstand is dit doorgaans een hoog, mogelijk niet op te hoesten bedrag. Bovendien is een gesprek van belang om geschillen te voorkomen en bij te dragen aan vertrouwen in de overheid. Wat de Raad betreft zou er een plicht voor uitvoeringsorganisaties moeten zijn om uitkeringsgerechtigden vooraf actief en zorgvuldig voor te lichten over hun rechten en plichten. Zo kan voorkomen worden dat uitkeringsgerechtigden hun verplichtingen niet nakomen, en is ook een toelichtingsgesprek achteraf niet nodig.

Advies inzake het wetsvoorstel Handhaving sociale zekerheid

Bron: www.rechtspraak.nl

Laatste nieuws