In een op 4 oktober 2023 gepubliceerd wetgevingsadvies meldt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bezwaar te hebben tegen een wetsvoorstel voor het registreren van sekswerkers. Het risico bestaat dat de wet de positie van kwetsbare sekswerkers juist verslechtert en kan leiden tot grote verschillen tussen gemeenten. De AP adviseert het voorstel niet door te zetten, tenzij het beter wordt onderbouwd.

Het kabinet wil met het voorstel voor de Wet gemeentelijk toezicht seksbedrijven dat gemeenten seksbedrijven kunnen verplichten om persoonlijke gegevens van sekswerkers te registreren. Deze informatie zou gemeenten beter zicht geven op de seksbranche en helpen om mensenhandel tegen te gaan. In de praktijk dreigt volgens de AP het tegenovergestelde te gebeuren, namelijk dat sekswerkers - uit vrees voor registratie en verlies van privacy - de ongereguleerde branche opzoeken. Daar vallen zij mogelijk nog verder buiten het zicht van instanties. En kunnen zij juist gemakkelijker slachtoffer worden van uitbuiting en andere misstanden, waaronder mensenhandel. Het wetsvoorstel gaat niet in op dit dreigende averechtse effect. De wetgever is dat wel verplicht, onder meer vanuit het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daar komt bij dat gemeenten, volgens het voorstel, straks ieder voor zich moeten beoordelen of de inbreuk op de privacy door registratie noodzakelijk is. Of dat zij de positie van sekswerkers ook op een andere manieren kunnen bereiken. Hierover kunnen verschillen ontstaan tussen gemeenten. Dat pleit ervoor om op centraal niveau, dus in de wet zelf, duidelijkheid te verschaffen.

Wetsvoorstel regulering sekswerk

In 2020 adviseerde de AP over de Wet regulering sekswerk en de daarin voorgestelde vergunningplicht voor sekswerkers. De AP merkte toen op dat die plicht ertoe kan leiden dat sekswerkers aan de slag gaan in de niet-vergunde branche, waar zij buiten beeld dreigen te verdwijnen. De AP adviseerde om het wetsvoorstel beter te onderbouwen. Dit is echter onvoldoende gebeurd. Het bezwaar tegen dat wetsvoorstel blijft daarom staan.

Advies Wet gemeentelijk toezicht seksbedrijven

Bron: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Laatste nieuws