De algemene beschouwing in het op 20 april 2023 gepubliceerde jaarverslag 2022 van de Raad van State staat in het teken van de slagvaardige overheid. De overheid staat onder druk. De maatschappelijke opgaven zijn niet alleen urgent, maar ook ingewikkeld. Er zijn adequate oplossingen nodig, maar de slagkracht van de overheid stokt. Dat ondermijnt volgens de RvS het vertrouwen in het functioneren van de democratische rechtsstaat.

Vijf maatschappelijke vraagstukken waarin de noodzaak van adequate oplossingen urgent is, maar de slagkracht stokt, zijn leefomgeving, jeugdzorg, asiel, toeslagen en rechtspraak. In de directe leefomgeving van burgers komen veel grote opgaven samen, zoals woningbouw, energietransitie en de herinrichting van de agrarische sector. In de jeugdzorg hebben de structuurwijzigingen de afgelopen decennia te weinig soelaas geboden en in het asielbeleid zit spanning tussen nationaal beleid en decentrale uitvoering. De grenzen van de uitvoering van het toeslagenstelsel lijken te zijn bereikt, zowel in complexiteit als in capaciteit. En ten slotte kan zonder aarzeling worden gesproken van een overbelaste rechtspraak: veel rechtszaken en te weinig mensen. Behoedzaamheid is geboden om steeds maar nieuwe wetgeving op te stellen die voor de rechtspraak belastend is. De slagvaardigheid van de overheid wordt beïnvloed door complexe regelgeving, problemen in de uitvoering, mede veroorzaakt door een tekort aan mensen, toegenomen behoefte aan maatwerk en compensatie, onvoldoende duidelijke keuzes en prioriteiten en moeizame interactie tussen overheden.

Handvatten voor herbezinning overheidsinzet

Dit alles maakt het noodzakelijk om de overheidsinzet voor de komende jaren te heroverwegen. Regering en parlement moeten tot een scherpere focus komen op de inzet, de middelen en de keuzes. Herbezinning is nodig. De Raad van State reikt hiervoor in de beschouwing enkele handvatten aan:

  • Reduceer verwachtingen: prioriteren vraagt moed, van zowel volksvertegenwoordigers als bestuurders. Want het betekent dat ‘nee’ moet worden gezegd tegen maatschappelijke verlangens naar overheidsoptreden als dat niet kan worden waargemaakt of slechts tegen een te hoge prijs. Scherpe keuzes veronderstellen ook bestendigheid van beleid dat niet meewaait bij elke schommeling in het politiek-electorale landschap.
  • Bewaak samenhang in beleid, wetgeving en uitvoering: het betrekken van uitvoeringsorganisaties bij de totstandkoming van beleid en wetgeving mag geen punt op een afvinklijstje zijn, maar moet een betekenisvolle stap zijn in de afweging of wensen ook daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd en op welke manier dat het beste kan.
  • Richt wetgeving zo eenvoudig mogelijk in: wetten moeten niet 'dichtgeregeld' worden en door een stapeling van beleidswensen en amendementen onleesbaar, onwerkbaar en onuitvoerbaar worden. Ook hier zijn scherpe keuzes nodig. De wetgever kan niet elke mogelijke situatie en individuele omstandigheid in algemene regels vangen.
  • Stem nationale opgaven en decentrale slagkracht beter op elkaar af: er moet worden voorkomen dat beleid centraal wordt uitgedacht zonder voldoende rekenschap van de rol en positie van decentrale overheden. Juist daar waar de overheid het meest zichtbaar is, moeten eigen keuzes kunnen worden gemaakt die rekening houden met de specifieke, lokale omstandigheden. Uiteindelijk staan jongeren, woningzoekenden en asielzoekers bij de gemeente aan het ‘loket’.

Cijfers Afdeling advisering

In 2022 zijn 396 zaken voor advies aan de Afdeling advisering voorgelegd. Dit aantal is ongeveer gelijk aan het jaar daarvoor, maar lager dan de jaren daarvoor. Toen kwam het aantal zaken steeds boven de 400 uit, in 2020 zelfs boven de 500. De Afdeling advisering heeft in 2022 in 377 zaken advies of voorlichting uitgebracht. Gemiddeld deed de Afdeling advisering er 46 dagen over om advies uit te brengen. Dat is zes dagen langer dan de gemiddelde adviesduur in 2021. In 2022 is ruim 70% van de adviezen binnen twee maanden afgedaan en 90% binnen drie maanden. Bijna 54% kreeg een zogeheten ‘advies conform’ en 7,3% van de adviezen was negatief. Dat was in 2021 nog 12,9%.

Cijfers Afdeling bestuursrechtspraak

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in 2022 bijna 8.700 rechtszaken afgedaan. Dat zijn er zo’n vijfhonderd minder dan in 2021. Het aantal ingekomen zaken bedraagt in 2022 ongeveer 9.700. Dat zijn zo’n 1.000 zaken minder dan het jaar daarvoor. Die daling is geheel toe te schrijven aan een lagere instroom van het aantal vreemdelingenzaken. In het vorige jaarverslag is vermeld dat de instroom van zaken in de Omgevingskamer een sterk stijgende trend liet zien; 25% hoger dan in 2020. In 2022 is de instroom van zaken op het gebied van het omgevingsrecht op dit hoge niveau gebleven. De instroom van zaken in de Algemene kamer nam in 2022 met bijna 15% toe ten opzichte van 2021. In 2022 was de gemiddelde doorlooptijd van zaken 26 weken. Dat is hoger dan de gemiddelde doorlooptijd in de jaren daarvoor. Naast de stijgende moeilijkheidsgraad van veel zaken is dat ook een gevolg van een groot tekort aan juristen bij de directie Bestuursrechtspraak.

Jaarverslag Raad van State 2022

Bron: www.raadvanstate.nl

 

Laatste nieuws