Op 25 november 2022 heeft de ministerraad ingestemd met de instelling van een Staatscommissie Rechtsstaat. De commissie krijgt de opdracht om het functioneren van de rechtsstaat te analyseren en voorstellen te doen voor versterking van de rechtsstaat.

De Staatscommissie Rechtsstaat komt voort uit het rapport Ongekend Onrecht over de toeslagenaffaire. Het rapport constateert dat in de toeslagenaffaire de grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden en dat burgers daardoor ernstig in de knel zijn gekomen. Naar aanleiding van dit rapport heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd een Staatscommissie in te stellen die kijkt naar het functioneren van de rechtsstaat.

Onderzoek Trias Politica

De commissie zal onderzoek doen naar het functioneren van de wetgevende, rechtsprekende en uitvoerende macht. Daarbij kijkt de commissie zowel naar deze drie machten afzonderlijk als naar hun onderlinge samenhang. Een goede bescherming van burgers tegen besluiten van de overheid en effectieve rechtsbescherming van burgers zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. Voorzitter van de Staatscommissie Rechtsstaat wordt prof. dr. H. Kummeling. De commissie zal voor 1 juni 2024 haar advies aanbieden aan het kabinet.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Laatste nieuws