De aanpak van (ex-)partnerstalking is de afgelopen jaren verbeterd. Bij de aanpak betrokken organisaties herkennen stalking beter en werken beter samen. Maar de communicatie met slachtoffers schiet nog steeds tekort waardoor zij weinig steun ervaren. Dat is het oordeel van de Inspectie Justitie en Veiligheid in een op 11 januari 2024 gepubliceerd rapport.

Uit het inspectieonderzoek naar stalking blijkt dat politie, Openbaar Ministerie (OM), Veilig Thuis en reclassering sinds 2019 alerter zijn geworden op stalking. Ze herkennen die nu beter, reageren er adequater op en werken beter samen. Diverse knelpunten maken echter dat slachtoffers zich niet goed gehoord voelen. Politie en OM hebben niet altijd een vast aanspreekpunt voor slachtoffers waardoor de communicatie met hen nog steeds tekortschiet. Zonder vast contactpersoon krijgen slachtoffers onvoldoende informatie over hun zaak. Bij vragen moeten ze het algemene politienummer of het alarmnummer bellen. Zij ervaren weinig steun en verliezen hun vertrouwen in overheidsinstanties. Bij de politie is er geen vaststaande beschrijving wie in een stalkingszaak de regie heeft, hoe die rol wordt ingevuld en hoe de taken worden uitgevoerd. Met het risico dat de regierol tussen wal en schip raakt als de regisseur vertrekt. Omdat bij de aanpak verschillende instanties zijn betrokken, is het belangrijk dat per stalkingszaak één regievoerder het overzicht heeft.

Aanbevelingen Inspectie JenV

Om de knelpunten aan te pakken beveelt de Inspectie JenV de politie aan ervoor te zorgen dat ieder slachtoffer na een melding of aangifte van stalking een vast aanspreekpunt krijgt. Ook dienen afspraken gemaakt te worden over het vervolgcontact waarbij rekening wordt gehouden met wensen en behoeften van slachtoffers. Ook moet de politie zorgen dat de taken en de rol van een casusregisseur concreet worden vastgelegd en dat die in elke eenheid hetzelfde zijn. De Inspectie JenV beseft dat de capaciteit bij de politie schaars is en dat het doorvoeren van haar aanbevelingen om beleidskeuzes vraagt. Zij ziet de verbeteringen die politie, OM, Veilig Thuis en reclassering hebben bereikt. Ze vraagt hen wel om aandacht te blijven houden voor de onderlinge samenwerking en informatiedeling door bijvoorbeeld stalking in landelijke en regionale werkprogramma’s op te nemen. Specialistische kennis van stalking is onmisbaar in de aanpak ervan. Daarom beveelt de Inspectie JenV de organisaties aan ervoor te zorgen dat zij die kennis in hun organisatie behouden.

Inspectierapport Gestalkt. Gezien. Gehoord? Aanpak (ex-)partnerstalking

Bron: www.inspectie-jenv.nl

Laatste nieuws